I

Immunologi

Læren om årsakene til immunitet og kroppens forsvarsmekanismer overfor bestemte sykdommer.

Imposex

Utvikling av karaktertrekk hos hunner som vanligvis bare sees hos hanner.

Industriavfall

Produksjonsavfall fra en industribedrift.

Inngrepsfrie naturområder

Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Veier, jernbane-linjer, vassdragsinngrep og større kraftlinjer er eksempler på tyngre tekniske inngrep.

Områdene er delt inn i følgende tre soner:


Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep.

Inngrepsfri sone 1: Områder som ligger mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Inngrepsfri sone 2: Områder som ligger mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep.


Innmark

Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal.

Innsigelse

En innvending eller protest fra en offentlig myndighet til et planforslag som er sendt ut på høring. Innsigelsesinstituttet er opprettet for å sikre at nasjonale og regionale interesser ivaretas i den kommunale i planleggingen. Dersom innsigelse ikke tas til følge eller det ikke oppnås enighet, avgjøres innsigelsen i departementet.

Innsjø

Vannsamling i en fordypning i jordoverflaten som vanligvis er over ca. 50x50m.

Internasjonal konvensjon

Forpliktende internasjonal avtale som inngås skriftlig mellom stater eller organisasjoner. En konvensjon er juridisk bindende og reguleres av internasjonal rett.

Introdusert art

En introdusert art er det samme som en fremmed art, se egen definisjon.

Invaderende art

En invaderende art (fremmed) er en art med stort invasjonspotensial.

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change: FN's klimapanel.

Isomere

Kjemiske stoffer (molekyler) med like, og med samme antall, atomer. Atomene er ulikt fordelt i de forskjellige molekylene. Dette fører til kjemiske stoffer med ulike egenskaper.

Isotop

Atomer med likt antall protoner i kjernen, men med ulikt antall nøytroner. Et grunnstoff består normalt av flere isotoper med ulik atomvekt, men med lik oppbygning ellers. Eksempler er isotopene for karbon C12og C14. C14 er svakt radioaktivt.