H

Habitat

En arts leveområde, et sted eller type område hvor en organisme eller en bestand forekommer.

Halon

Halon er en stabil organisk karbonforbindelse som består av brom, fluor og eventuelt klor. Halon er ti ganger mer ozonødeleggende enn KFK, og er også en sterk klimagass. 

Ved bakken er halon en stabil gass, men den brytes ned i stratosfæren. Brom som frigjøres fra halon kan forbli i stratosfæren i flere år og kan ødelegge tusenvis av ozonmolekyler. 

Import og produksjon av halon ble forbudt i alle industrialiserte land fra 1994. Alle utviklingsland har faset ut import og produksjon av halon fra 2010.

Halveringstid (radioaktive stoffer)

Halveringstiden til radioaktive stoffer (se definisjon av radioaktive stoffer) beskriver hvor raskt stoffet brytes ned. Dette beskrives utfra hvor lang tid det tar før halvparten av de opprinnelige atomkjernene har blitt omdannet. Antallet radioaktive atomkjerner vil være redusert til 50 % etter én halveringstid, 25 % etter to halveringstider osv. Halveringstidene til de ulike radioaktive stoffene varierer fra brøkdeler av et sekund til milliarder av år.

Havnivå

Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet.

Hekkebestand

En hekkebestand er definert som den delen av bestanden som hekker hvert år.

Helleristning

Figur- og billedkunst som er laget med ulike teknikker, som sliping, prikkhogging, skjæring, skrapning og ristning.  De eldste kalles veideristninger og ble laget gjennom hele steinalderen. Jordbruksristninger er yngre. Helleristning er et svensk ord som ble tatt i bruk for over 200 år siden. 

Hjortevilt

Hjortevilt er en fellesbetegnelse på flere arter i hjortedyrfamilien. I Norge har vi store bestander av villrein, hjort, elg og rådyr, samt noen få dåhjort.

HKFK

HKFK (hydroklorfluorkarboner) har både ozonreduserende effekt og drivhuseffekt. HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK, og ble derfor tatt i bruk som erstatning for KFK fra begynnelsen av 1990-årene. I Norge og EU er bruk av HKFK faset ut fra 2015.

 

Hormonforstyrrende stoff

Hormonforstyrrende stoffer er en betegnelse på stoffer som kan påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr. De etterlikner, øker eller hemmer virkningen av kroppens naturlige hormoner. Hormonforstyrrende stoffer kan gi reproduksjonsskader.

Hule eiker

Hule eiker som utvalgt naturtype er definert slik: Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Hule eiker i produktiv skog er unntatt.

Dette betyr at eiker som ikke er synlig hule også kan være definert som utvalgt naturtype, så lenge de er store nok (omkrets større enn 200 cm). Synlig hule defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm.

Humus

Dødt organisk materiale i jord. Humus gir vann av gulbrun farge. Humusholdig vann finnes særlig i myr- og skogområder.

Husholdningsavfall

Avfall fra normal virksomhet i en husholdning (matrester, emballasje, papir, kasserte møbler mm), også større gjenstander. Rene masser og kloakkslam regnes ikke som husholdningsavfall. Vrakede biler, hjemmekompostert mat- og hageavfall er ikke medregnet i tallene.

Hybridisering (arter)

Krysning mellom to arter som resulterer i levedyktig avkom (hybrider). Hybridisering mellom fremmede og stedegne arter er en trussel mot det stedegne genetiske mangfoldet hvis det fører til introgresjon.