F

Definisjon friluftsliv

Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

Kilde: Stortingsmelding nr.18 (2015-2016)

Fakling

Om olje- og gassindustrien: Brenning av brønnstrømmen fra et reservoar  i en spesiell fakkel som er plassert i toppen av et tårn på plattformen. Fakling gjøres for å teste nye funn av olje og gass for å finne ut hvor mye en brønn kan produsere per tidsenhet. Fakling utføres også av produksjonstekniske og sikkerhetsmessige grunner når feltet er kommet i drift.

I dag er det utviklet skip som stabiliserer og lagrer olje ved testing, slik at brenning ikke lenger er nødvendig. Ved testing av gassbrønner må imidlertid gassen fortsatt brennes. I produksjonsfasen må fakling kunne iverksettes øyeblikkelig, blant annet av sikkerhetsmessige grunner. Tidligere ble dette sikret ved at en del av brønnstrømmen hele tiden ble ledet til fakkelen slik at den brant kontinuerlig. I dag er det utviklet systemer som gjør det mulig å redusere flammen betydelig eller helt å slukke fakkelen i perioder. Dette reduserer luftutslippene betydelig.

Farlig avfall

Avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

Faste kulturminner

Faste kulturminner er spor etter menneskers virksomhet i form av anlegg og spor i jord, stein eller berg. Noen er lett synlige, som for eksempel gravhauger, hulveger, fangstanlegg, kullgroper og bygdeborger. Andre er vanskeligere å oppdage fordi de ligger skjult under torv, jord og stein, som for eksempel steinalderboplasser, flatmarksgraver, jernframstillingsplasser og en del helleristninger.

Fat olje

158,99 liter olje.

Faunasammensetning

Forekomsten av ulike arter dyr.

Fekunditet

Forplantningsdyktighet.

Fiskedødelighet

Fiskedødelighet angir hvor stor andel av fiskebestandene som blir fisket opp.

Fiskeri

Fiskeri omfatter alt kommersielt fiske etter fisk, hai, og bløtdyr og krepsdyr i sjøen. Begrepet fangst brukes i hovedsak innen omtale av fiskeri, men også om sel- og hvalfangst.

Fluviale prosesser

Flytting og opphoping av silt sand og grus, skapt av rennende vann.

Flyktige forbindelser

Kjemiske forbindelser som fordamper lett.

FMsy

"Fmsy" kommer fra engelsk: Fishing Mortality that produces the Maximum Sustainable Yield. Fmsy er en verdi som skal føre til maksimalt utbytte for fiskeriene over lang tid.

Forbruksavfall

Vanlig avfall, også større gjenstander som inventar fra husholdninger, butikker, kontorer og lignende.

Forsurende forbindelser

  • Svovel- (SO2, SO4) og nitrogenforbindelser (NOx, NH3/NO3) bidrar til forsuring
  • Forbindelsene slippes blant annet ut ved forbrenning av fossilt brensel som kull og olje
  • Ammoniakk (NH4) kan også bidra til forsuring ved oksidasjon i jord eller vann

Forsuring

Prosess som fører til endring av pH (surhetsgrad) som følge av atmosfæriske avsetninger av forsurende forbindelser.

Forsøpling

Tilfeldig spredning av avfall i omgivelsene.

Fortrengningsvann

Om olje- og gassindustrien: Vann som brukes som ballastvann til erstatning for olje i lagerrom på skip.

Forurensede masser

Kassert jord, stein eller grus som ikke er farlig avfall, men som krever særskilt behandling fordi det inneholder stoffer med forurensningspotensial.

Forurenset grunn

Jord og løsmasser som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i konsentrasjoner som kan skade helse og miljø. Se også forurensningsforskriften kapittel 2.

Forurensning

Tilførsel av stoff, væske eller gass til luft, vann eller jord, samt støy og rystelser, som kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Fotosyntese

Prosess i grønne klorofyllholdige planter som omdanner CO2 og vann til sukker og oksygen, ved hjelp av lys.

Fredet fartøy

Fartøy som er fredet etter kulturminneloven § 14a.

Fredet kulturmiljø

Et fredet kulturmiljø er et kulturmiljø som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares for ettertiden. En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som benyttes ved fredning av kulturmiljøer, er kulturminneloven og svalbardmiljøloven.

Fredet kulturminne

Et fredet kulturminne er et kulturminne som myndighetene tillegger så stor verdi at det må bevares for ettertiden. Et fredet kulturminne er automatisk fredet eller vedtaksfredet. En fredning er den strengeste form for vern. Fredning innebærer at inngrep/endringer må godkjennes av myndighetene. Lovene som benyttes i dag ved fredning av kulturminner, er kulturminneloven og svalbardmiljøloven.

Frekvens

Beskriver lydens tonehøyde, og er definert som antall svingninger (lufttrykksvariasjoner) per sekund.

Høye frekvenser er høye toner, såkalt diskant. Frekvenser som er høyere enn det vi kan høre, det vil si større enn 20 000 Hz, kalles ultralyd.

Lave frekvenser er lave toner, eller basslyd. Frekvenser som er lavere enn det vi kan høre, det vil si mindre enn 20 Hz, kaller vi infralyd. Når en lyd har lav frekvens har lydbølgene lang bølgelengde. Dette medfører at lavfrekvent lyd er vanskeligere å dempe enn høyfrekvent lyd, og at den lettere spres over lange avstander.

Eksempel på lyder med ulike frekvenser:

 125 Hz    

250 Hz    

500 Hz    

1000 Hz    

2000 Hz

Fremmede arter

Med fremmede arter menes arter, underarter og bestander av arter, som ved hjelp av mennesker har blitt introdusert utenfor det området de normalt lever i. Arter som finnes naturlig i enkelte deler av landet regnes også som fremmede arter, dersom de blir introdusert til deler av landet hvor den ikke finnes naturlig.

Fysisk halveringstid

Tiden det tar for halvparten av atomene i et radioaktivt stoff å bli omdannet.

Føre-var-prinsippet

Etablert prinsipp innen miljøforvaltningen som innebærer at i tilfeller hvor man ikke kjenner konsekvensene av miljøpåvirkning, skal man handle på en måte som minimerer risikoen for fremtidige uønskede miljøkonsekvenser.