E

Eksponering

Om kjemikalier: I hvilken grad et miljø eller mennesker utsettes for kjemikalier.

Ekstreme værhendelser

 • Når en måler temperatur, nedbør eller vind som er over en øvre grense som er satt basert på tidligere observerte verdier. Eksempler er ekstremt mye vind, nedbør eller høy vannstand. 
 • Motsatt vil målinger som er lavere enn en gitt grense også kunne være en ekstrem værhendelse. For eksempel svært lave nedbørsmengder over en lang periode (tørke), eller svært lave temperaturer.

Ekvivalentnivå og maksimalnivå

Ekvivalentnivået er et energimessig gjennomsnittlig lydnivå over en gitt periode, det vil si den gjennomsnittlige lydenergien man har vært utsatt for over for eksempel 8 timer eller 24 timer.

En dobling av lydenergien tilsvarer en økning i lydstyrken på 3 dB. En dobling vil derfor gjøre at påvirkningstiden må halveres dersom ekvivalentnivået skal være det samme.

Eksempel på lydnivåer og påvirkningstider som gir samme ekvivalentnivå:

 • 50 dB i 24 timer
 • 53 dB i 12 timer
 • 56 dB i 6 timer
 • 59 dB i 3 timer
 • 62 dB i 1,5 timer
 • 65 dB i 45 minutter
 • 68 dB i 22,5 minutter
 • 72 dB i 11 minutter
 • 75 dB i 5,5 minutter

Elvedelta

Nye landbanker som bygges opp når en elv legger igjen mer sand, grus og slam ved munningen enn hav og innsjøer kan føre bort. Elva deler seg i flere armer.

Elvelukking

Gjenfylling, kanalisering eller legging av åpne bekker og naturlig drenering i rør. Også kalt bekkelukking.

Elvemunning

Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Energiutnyttelse

Om avfall: Utnyttelse av energien i avfall gjennom forbrenning, pyrolyse eller lignende.

Enkelthud oljetankskip

Tankskip uten dobbel bunn og uten doble sideplater.

Enzymsystem

System av proteiner som påskynder kjemiske prosesser i levende organismer uten selv å bli endret.

EOCI

EOCI er en forkortelse for ekstraherbart organisk klor.

Essensielt sporelement

Naturlige stoffer som i svært små mengder er essensielle for at kroppen skal fungere normalt, men som er skadelige i for høye konsentrasjoner.

Estuarie

Estuarie er en elvemunning påvirket av tidevannet. Ferskvann er lettere enn saltvann.

Eutrofiering

Økt planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter som kommer fra for eksempel avrenning fra landbruket.