D

1,2 dikloretan (EDC)

 • prioritetslista: 1,2 dikloretan (EDC)
 • Klororganisk stoff
 • Kjemikaliet er en fargeløs, oljeaktig væske med en kloroformaktig lukt
 • Lite løselig i vann, fordamper lett og er meget brannfarlig
 • Lite nedbrytbart i miljøet, men oppkonsentreres ikke i organismer
 • Giftig og klassifisert som kreftfremkallende
 • CAS-nummer: 107-06-2

dBA-veiet lydnivå

 • Hørselen vår er ikke like følsom for alle frekvenser. Den er best i området for talefrekvens, dårligere for basslyder og diskantlyder. For at beskrivelsen av lydnivået skal ta hensyn til dette, brukes dBA-veiefilteret
 • Når filteret brukes, summeres lydnivåer i de ulike frekvensene, med størst vekt på de frekvensene hvor vi hører best
 • Det summerte lydnivået kalles dBA

dBC-veiet lydnivå

 • dBC er et veiefilter som brukes på lave toner og høye støynivåer
 • Brukes ofte som betegnelse når vi beskriver lavfrekvent lyd, som for eksempel skuddstøy fra tunge våpen i militære øvingsområder
 • Også brukt i forbindelse med verdier for maksimalnivå, blant annet i støyforskriftene til arbeidsmiljøloven. Ved høye nivåer fra ca. 100 dB og oppover, beskriver dBC bedre hvordan øret oppfatter de ulike frekvensene enn dBA

De nordiske hav

De nordiske hav er havområdet som er avgrenset av Grønland i vest, Norge i øst, Framstredet i nord, og den undersjøiske Grønland-Skottland ryggen i sør. De nordiske hav inkluderer Norskehavet, Grønlandshavet og Islandshavet.

Deklarasjonssystem for avfall

System for å gi bindende opplysninger om farlig avfall vha. godkjente skjemaer og avgifter for å sikre samfunnets behov for oversikt over, og kontroll med avfallet.

Deponering

Endelig plassering av avfall på fyllplass eller deponi.

Deponi

Et permanent disponeringssted for avfall ved deponering av avfallet på eller under bakken.

Deponigass:

All gass som dannes i deponert avfall.

Deposisjon

Avsetning, for eksempel av forurensninger med luft og nedbør. Se atmosfæriske avsetninger.

Desibelskalaen

Logaritmisk skala som angir lydstyrke. Den har sitt nullpunkt (0 dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den øvre grensen for hørbar lyd.

For å ta hensyn til hvordan mennesker oppfatter ulike frekvenser i lyden, benyttes forskjellige filtre, eller veiekurver, ved støymålinger. Den vanligste veiekurven benevnes med bokstaven A (dBA).

Fordi desibelskalaen er logaritmisk, gjelder noen spesielle regler:

 • Når lydnivået øker med 10 dB, tidobles lydenergien
 • En økning på 3 dB er en dobling av lydenergien
 • To like lydkilder som summeres, gir en økning på 3 dB. Eksempel: 30 dB + 30 dB = 33 dB

Hvis forskjellen mellom to lydkilder er 10 dB, for eksempel 60 dB og 70 dB, vil disse til sammen gi 70,4 dB. I praksis betyr dette at med mer enn 10 dB forskjell mellom to lydkilder, vil lydnivået være bestemt av den sterkeste kilden.

Menneskets subjektive oppfatning av lydstyrke følger ikke desibelskalaen. Undersøkelser viser at de fleste vil oppfatte en økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling – selv om det kan variere etter lydens karakter. De fleste vil oppfatte en endring på 3 dB som merkbar, mens en endring på 5-6 dB vil være tydelig.

Diffuse kilder

Forurensningskilder som ikke kan lokaliseres til et punkt, jfr. punktkilder. Kildene omfatter blant annet utslipp fra forurenset grunn, avfallsdeponier, kloakkanlegg og produkter som inneholder skadelige stoffer. Diffuse kilder kjennetegnes ved å være mange, små og spredte.

Dioksiner

 • prioritetslisten: Klorerte dioksiner og furaner (PCDD/PCDF)
 • Omtales ofte som polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDDs) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDFs), eller bare dioksiner
 • I tillegg har man bromerte dioksiner og furaner og blandede dioksiner som inneholder både brom og klor
 • Stoffene er giftige, kan hope seg opp i levende organismer, har lang nedbrytningstid i naturen og kan fraktes langt med luft- og havstrømmer
 • CAS-nummer:
  Dioksin - TCDD: 1746-01-6 med flere
  Furan – TCDF: 51207-31-9 med flere

         

Dispensasjon

En dispensasjon betyr fritak fra i et enkelt tilfelle å følge en lov, et vedtak eller en forskrift. Dispensasjon kan gis når loven hjemler for dette, og når særlige grunner foreligger, med mindre annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse.

Dispensasjon

Dispensasjon er fritak fra å følge lov eller forskrift. Dispensasjon kan gis når loven hjemler for dette, og når særlige grunner foreligger, med mindre annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse. 

Dyrket mark

Arealer som dyrkes for jordbruk (fulldyrket jord, overflatedyrket jord, innmarksbeite)