C

CLRTAP

Convention on Long Range Transboundary Air Pollution. Konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger. Forkortelsen LRTAP er også vanlig.

CO2-ekvivalenter

Benevning som brukes for å kunne sammenligne de ulike klimagassenes evne til å varme opp atmosfæren. Utslipp av en gitt klimagass målt i CO2-ekvivalenter er et uttrykk for hvor mye CO2 som skal til for å gi tilsvarende oppvarming. 

GWP (globalt oppvarmingspotensial) er et uttrykk for hvor sterk gassen er, og brukes som omregningsfaktor.

GWP for CO2 er per defininsjon lik 1, mens metan har GWP på 25 og lystgass har 298. Mange av f-gassene har svært høye GWP-verdier.

Les mer om GWP og drivhuseffekten