B

Bakgrunnsnivå

Mengden eller konsentrasjonen av stoffer en regner med å finne i naturen dersom ikke menneskelig aktivitet medfører forhøyde nivåer av stoffet.

Bakgrunnsverdi

Se naturlig bakgrunnsnivå.

Bakkenær ozon

  • Bakkenær ozon er ozon som forekommer naturlig i atmosfæren nær bakken eller jordoverflaten. Dette er i motsetning til ozonlaget, eller stratosfærisk ozon, som ligger høyere opp i atmosfæren.
  • Bakkenær ozon dannes også ved at NOx og VOC danner O3 under påvirkning av sollys (fotokjemisk reaksjon).
  • Bakkenær ozon kan påvirke menneskers helse, naturlig vegetasjon og avlinger og visse materialer negativt.

Basevæske

Om olje- og gassindustrien: væske som alle kjemikaliene som utgjør borevæsken er oppløst i.

BAT

Best Available Technology. Beste tilgjengelige teknikk.

Begroing

Uønsket vekst av planter (alger) og dyr (skjell, mosdyr mm) på båtskrog, oppdrettsnøter o.l. 

Om overgjødsling: Uønsket forekomst av grønne alger og fintrådige brune alger på grunt vann, svaberg eller som påvekst på andre planter eller alger. Gjelder både ferskvann og sjøvann.

Bentisk beitende dyr

Bentisk beitende dyr lever av dyr de finner på sjøbunnen (bunndyr = benthos) f.eks. blåskjell som ærfugl for en stor del livnærer seg av.

Bentiske arter

Arter som lever på, eller nær bunnen av hav eller innsjøer (dvs. bunnlevende arter).

Berg og ur

Berg og ur (Berg, ur og andre grunnjordsystemer) – inkluderer områder uten jorddekke og områder under tregrensa hvor jorda er for grunn til at det kan vokse skog. Dette inkluderer nakent berg, grotter, åpen ur og snørasmark, åpen skredmark, blokkmark, polarørken, lavamark og åpen grunnlendt naturmark i lavlandet.

Bergkunst

Bergkunst er bilder og symboler som er hugget, slipt eller malt på berg. Bergkunst finner vi i Norge som helleristninger, slipte bergbilder, hulemalerier eller hellemalerier.

Beskatning

Uttak eller høsting av en bestand. Beskatning kan oppgis i antall, vekt eller prosent av bestanden. Jakt og fiske er eksempler på beskatning. Se overbeskatning.

Bestand

En gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme tid.

Bestandsstørrelse

Bestandsstørrelse (populasjonsstørrelse) er av IUCN definert som antall reproduksjonsdyktige individ. Det vil for arter med kjønnetformering si antall hanner pluss antall hunner. Kjønnsmodne individ som aldri vil reprodusere utelates, jf. Kålås mfl. (2010).

Bifangst

Bifangst kan omtales som fangst som ikke er målart. Målart vil i kvoteregulerte høstingsvirksomheter være den art/bestand fartøyet har kvote for. I uregulerte høstingsvirksomheter vil målart på samme måte omfatte de arter fartøyet har konsesjon for.

Bioakkumulere

Opptak og lagring av stoff i planter og dyr, spesielt i fettrikt vev, slik at konsentrasjonen blir vesentlig høyere enn i miljøet ellers.

Biocid

Kjemisk middel til bekjemping av uønskede organismer, som skadeinsekter, sopp, alger og ugrass. EUs biociddirektiv deler biocider inn i fire hovedgrupper; desinfeksjonsmidler, preserveringsmidler, bekjempningsmidler mot skadedyr og andre midler.

Biodiversitet

Uttrykk for mangfold av arter. Vi snakker om høy og lav biodiversitet. Lav biodiversitet er oftest et uttrykk for påvirket tilstand. Se biologisk mangfold.

Biologisk halveringstid

Tiden det tar før en viss mengde stoff i en organisme er brutt ned til halve mengden.

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse (Naturmangfoldloven). Se også naturmangfold.


Blindpassasjer

En "blindpassasjer" er en organisme som følger med en importsending uten at en er klar over det. Spredning av fremmede arter på denne måten kan få store negative konsekvenser for naturmangfoldet.

Brunsneglen, harlekinmarihøna og lakseparasitten Gyrodactylus salaris er eksempler på arter som har kommet til Norge som blindpassasjerer.

Bonnkonvensjonen

Bonnkonvensjonen er en global avtale om beskyttelse av trekkende arter av ville dyr som regelmessig krysser nasjonale grenser. Bonnkonvensjonen trådte i kraft i 1979. 

Borekaks

Utboret steinmasse fra brønnen.

Borevæske

Væske som brukes under boringen, blant annet for å kjøle og smøre borekronen, og for å frakte utboret steinmasse ut av brønnen.

Brakkvann

Vann i nærheten av elvemunninger der ferskvann og saltholdig sjøvann blandes slik at vannet blir noe saltholdig, men for øvrig bærer vesentlig preg av ferskvannstilførselen.

Bygningspåvirket kystlinje

Kystlinje som er berørt av påstående bygning, definert ved den delen av kystlinjen som er innen 100 meter fra bygningens senterpunkt-koordinat.

Bæreevne (om arter)

Populasjonsstørrelsen er slik at tetthetsreguleringen balanserer vekstraten.

Bærekraftig fiskeri

Bærekraftig fiskeri betyr at fiskeriene forvaltes slik at fiskebestandens videre rekruttering og overlevelse sikres.

Bærekraftig utvikling

En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov. (Kilde: Sluttrapporten til Verdens­kommisjonen for miljø og utvik­ling (Brundtlandkommisjonen), 1987). Begrepet bærekraftig utvikling er nedfelt i en rekke sentrale dokumenter og i flere sentrale miljøkonvensjoner, med konkrete forpliktelser, innenfor rammen av FN-syste­met.