A

Akkumulere

At stoffer akkumuleres vil si at de hoper seg opp i organismene. Akkumulering skjer når opptaket av et stoff i en organisme er større enn nedbrytningen og utskillelsen av det. Det er svært varierende i hvilken grad stoffer akkumuleres i organismer. Dette kommer blant annet an på hvor effektiv organismen er til å bryte ned og skille ut stoffet.

Akutt forurensning

Akutt forurensning defineres som ikke planlagt forurensning av betydning, som inntrer plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til. Miljøkonsekvensene av akutt forurensning vil avhenge av hva slags utslipp det er snakk om, utslippsmengde og hvor utslippet skjer. 

Akvatiske organismer

Organismer som lever i vann.

Akviferer

Én eller flere geologiske formasjoner med tilstrekkelig porøsitet og permeabilitet til at en betydelig mengde grunnvann kan strømme gjennom eller utvinnes.

Albedo

Albedo betegner en overflates evne til å reflektere innstrålende sollys. Ei lys overflate reflekterer mye av solstrålingen og har en høy albedo, mens en mørk overflate reflekterer lite og absorberer mye, og dermed har en lav albedo. Is- og snødekte områder har en høy albedo.

Allemannsretten

Den hevdvunne rett allmennheten har til å ferdes i utmark uavhengig av hvem som eier grunnen. Viktige deler av allemannsretten er lovfestet i friluftsloven.

Anadrom fisk

Fisk oppvokst i havet, som går opp i elver for å gyte. Eksempler: laks og røye.

ANC

Acid Neutralization Capasity. Syrenøytraliserende kapasitet. ANC betegner et områdes evne til å motta og nøytralisere sure tilførsler. ANC er et sentralt begrep for å beregne tålegrenser for forsuring av overflatevann. Høy ANC gir høy tålegrense.

Anoksisk

Oksygenfritt. Brukes ofte i forbindelse med forhold i bunnvann i fjorder.

Antropogen

Antropogen kommer av anthropos=menneske, genes=født, altså menneskeskapt.

AREALIS

Nasjonalt prosjekt som skal gjøre areal-, miljø-, og planinformasjon tilgjengelig i kommuner og fylker.

Arkeologiske kulturminner

Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet, der utgravning og dokumentasjon utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og opplevelse av fortidens samfunn.

Aromater

Om kjemikalier: Fellesbetegnelse på stoffer med ringformet karbonskjelett. Stoffene inneholder en eller flere ringer, hvor første ring er dannet av 6 karbonatomer som er bundet sammen. Den enkleste aromatforbindelsen er benzen (C6H6), som består av en ring.

Arveskadelig stoff

Stoffer eller stoffblandinger som kan gi varige skader i kroppscellenes arvemateriale (gener) ved mutasjoner. Mutasjoner er varige endringer i arvematerialet. Dersom mutasjonene skjer i kjønnscellene, kan skadene overføres til avkommet. Et stoff regnes som arvestoffskadelig dersom det har vist mutasjoner i eksperimentelle undersøkelser på celler eller pattedyr.

Atmosfæriske avsetninger

Forurensning som avsettes med luft (tørravsetning) og nedbør (våtavsetning) på jord og vannflater. Både lokale utslipp til luft og langtransporterte luftforurensninger medvirker til atmosfæriske avsetninger.

Automatisk fredete bygninger

Bygninger fra middelalderen, det vil si før 1537, er automatisk fredet. I tillegg kan stående bygninger fra perioden 1537-1650 erklæres automatisk fredet. Samiske bygninger som er eldre enn 100 år er automatisk fredet.

Automatisk fredete kulturminner

Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak.

Disse kulturminnene er automatisk fredet:

•faste kulturminner fra før 1537
•samiske faste kulturminner eldre enn 100 år
•stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537 – 1649
•faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. I tillegg er det bestemmelser for enkelte typer kulturminner (Se svalbardmiljøloven)
•skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven

Avfall (definisjon)

Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Som avfall regnes ikke avløpsvann og avgasser.

Kilde: Forurensningsloven

Avfallsreduksjon

Reduksjon av avfallsmengdene gjennom redusert forbruk eller vridning i forbruksmønstre, endrede produksjonsprosesser, bedre utnyttelse av råvarer og energi, samt endringer av produkter og emballasje.

Avfallstype

Fellesbetegnelse for avfallsstoffer med klart begrenset opprinnelse, sammensetning eller egenskap.

Avløpsanlegg

Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

Avløpsnett

Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.

Avløpsslam

Slam som oppstår i forbindelse med avløpsrenseanlegg, septiktanker/slamskillere, mindre innretninger og samlekammer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann og andre oppsamlingstanker med ubehandlet avløpsslam. Slam fra privét, biologiske toaletter o.a., materiale fra rist og sandfang, samt slam fra renseanlegg for industriell prosessavløpsvann regnes ikke som avløpsslam.

Avløpsvann

Avløpsvann omfatter både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.