Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Sju ungekull av bjørn

Mål

1.2 Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast.

Indikator

Status for utvalde truga artar
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

I Noreg hadde bjørn, gaupe og ulv ei vid utbreiing og var vanlege rundt midten av 1800-talet. På grunn av stor avskyting blei alle artane nesten utrydda rundt midten av førre hundreår. Fredingar har gjort at dei tre artane no er i ein betre bestandssituasjon, men dei er framleis få samanlikna med situasjonen for 100 – 150 år sidan.

Utvikling i bjørnebestanden

Rundt 1850 var bestanden av brunbjørn i Skandinavia på 4000 – 5000 dyr. Om lag 65 prosent av bestanden var i Noreg. Det var flest bjørnar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, samt Telemark og Aust-Agder.

Bjørnen blei nesten utrydda i fyrste halvdel av 1900-talet. I dag er det rundt 3000 bjørnar i Skandinavia. Rundt to prosent av desse har tilhald i Noreg til einkvar tid.

Dei fins i hovudsak i Hedmark, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, i områder som grensar til Sverige, Finland og Russland. Den norske bjørnebestanden er difor sterkt påvirka av utviklinga på den andre sida av grensa. Bjørnebestanden på svensk side har gått jamnt nedover sidan 2008, og vi må difor vente mindre innvandring av bjørn frå Sverige i tida framover.

Nasjonalt bestandsmål ikkje nådd i 2017

Målet med naturmangfaldlova er at vi skal ta vare på mangfaldet i naturen, på ein slik måte at den også gir grunnlag for verksemda til menneska. Forvaltinga av rovdyra baserer seg på rovviltmeldinga frå 2003/2004, Stortinget si behandling av meldinga og rovviltforliket frå 2011. Noreg har også forpliktingar gjennom internasjonale miljøavtalar og konvensjonar. Bernkonvensjonen er den viktigaste av desse.

Stortinget har fastsett nasjonale mål som definerer kor store bestandar vi skal ha av dei store rovdyra. Målet for bjørn er at det skal vere 13 ungekull kvart år. 

Ved å bruke informasjon frå innsamla ekskrement og hårprøvar som blir DNA-analysert har forskarar estimert at det blei født sju ungekull av bjørn i 2017. Målet blei derfor ikkje nådd i 2017.