Rød skogfrue

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Rød skogfrue (Cephalanthera ruba) er sterkt truet, ifølge rødlista. Åtte naturreservater har kjente forekomster av rød skogfrue. Arten har vært fredet siden 1989.

Finnes i et begrenset område på det sørlige Østlandet

Rød skogfrue forekommer i kalkfuruskog i et begrenset område på det sørlige Østlandet. Den er kjent fra 41 forekomster, men mange av disse har gått ut. I 2005 ble det totalt registrert 71 skudd fordelt på 25 individer. Ved siste opptelling ble det totalt registrert 241 skudd fordelt på 50 individ. Av disse skuddene var 74 sterile.

Utbredelse av rød skogfrue 2016.png

Kartet viser forekomster av rød skogfrue i 2016. Fra Handlingsplan for rød skogfrue Cephalanthera rubra i Norge, 2016

Utbygginger truer rød skogfrue

De viktigste truslene mot den røde skogfrua er utbyggingspress. Nedbygging av lokaliteter med boliger, hytter, campingplasser og parkeringsplasser, samt steinbrudd og skogbruksaktiviteter er derfor viktige trusler for arten. Dessuten har enkelte lokaliteter vært utsatt for gjengroing, slitasje, plukking og oppgraving av arten.

Rød skogfrue som prioritert art

Rød skogfrue er utpekt som en prioritert art med egen forskrift med hjemmel i naturmangfoldloven. Forskriften trådte i kraft 20. mai 2011. Forekomstene av arten har også fått definert et økologisk funksjonsområde, og disse er kartfestet i Naturbase.

Kartlegging, oppsyn og overvåking

Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for rød skogfrue, som har som mål å sikre levedyktige bestander på flest mulig av de gjenværende lokalitetene i Norge.

Ifølge handlingsplanen skal det utarbeides spesialinformasjon om arten. Det skal gjennomføres en bedre kartlegging, samt oppsyn og overvåking av alle kjente lokaliteter. Det er også ønskelig å studere effekten av konkrete skjøtselstiltak. Det legges ikke opp til å verne ytterligere områder med kjente populasjoner av rød skogfrue.

Fylkesmannen i Buskerud har ansvar for å følge opp den nasjonale handlingsplanen for rød skogfrue.