HKFK

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK, og ble derfor tatt i bruk som erstatning for KFK fra begynnelsen av 1990-årene. I Norge og EU er bruk av HKFK faset ut fra 2015.

Svakere ozonnedbrytende virkning enn KFK

HKFK (hydroklorfluorkarboner) har både ozonreduserende effekt og drivhuseffekt. Sammenlignet med KFK er imidlertid effektene mye svakere. Konsentrasjonen av HKFK i atmosfæren øker fortsatt.

Svært lite HKFK tillatt importert etter 2010

HKFK har blitt brukt som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. I Norge har HKFK primært vært brukt som kuldemedium i større kuldeanlegg og i klimaanlegg. I vanlige kjøleskap er det ikke tillatt å bruke HKFK.

Importen av HKFK var på det høyeste i 1998, da ble det importert 1070 tonn. Etter 2010 har det ikke vært noen import av HKFK, unntatt svært små mengder som tillates til bruk i laboratorieanalyser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

 

HKFK reguleres gjennom produktforskriften

HKFK reguleres gjennom kapittel 6 i produktforskriften. Forskriften tilsvarer EUs forordning om ozonreduserende stoffer. Siden 2003 har det vært forbudt å importere produkter med HKFK og bruke HKFK til:

  • definerte kuldeformål
  • produksjon av ulike typer skum
  • løsemiddel

Siden 2002 har det vært en gradvis nedtrapping av importen av HKFK gjennom tildeling av kvoter til importørene. Fra 2010 var denne utfasingsplanen fullført. Import av HKFK er nå forbudt, med noen få unntak.

Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å etterfylle kulde- og klimaanlegg med ny HKFK. Fra 2015 er det også forbudt å bruke brukt eller gjenvunnet HKFK til å etterfylle anlegg. Norge følger EUs tidsplan for utfasing av HKFK. Denne er raskere enn tidsplanen i Montrealprotokollen.

Ulike mål for reduksjon i industrialiserte land og utviklingsland

Under partsmøtet i Montreal høsten 2007 ble landene enige om en raskere utfasing av HKFK for industrialiserte land og utviklingsland. EU og Norge har strengere utfasingsplaner for forbruket av HKFK enn andre industrialiserte land. Tabellen under viser EUs og Norges reduksjonsmål for forbruk og produksjon av HKFK. Tabellen viser også utviklingslandenes reduksjonsmål.

Reduksjonsmål (prosent reduksjon i forhold til basisnivåene):

EU og Norge: forbruk EU:** produksjon      Utviklingsland: produksjon/forbruk
Stabilisering* fra 2001

Stabilisering fra 2000 på 1997-nivå

Stabilisering fra 2013, ut fra gjennomsnittsnivået for 2009/2010

2002: 15%      
2003: 55%    
2004: 70%     
2008: 75%    
2010: 100% 2010: 75%  
  2015: 90% 2015: 10%
  2020: 100% 2020: 35%
    2025: 67,5%
    2030: 100%

* Stabilisering av HKFK på et nivå som tilsvarer HKFK-forbruket i 1989 pluss 2,0 prosent av KFK-forbruket i 1989, vektet etter ozonreduserendes evne (ODP-tonn). **Norge produserer ikke HKFK.