Forvaltning av Norskehavet

Publisert av Faglig forum for norske havområder (sekretariatet) Lag rapport

Målet for forvaltningen av Norskehavet er at belastningen på økosystemet ikke skal være større enn at økosystemets struktur, funksjonsmåte og produktivitet opprettholdes - og at det biologiske mangfoldet bevares.

Det røde feltet på kartet viser forvaltningsplanområdet for Norskehavet. Du kan zoome i kartet eller klikke på "Utforsk kart" hvis du vil finne informasjon om andre karttemaer for Norskehavet, som korallområder, særlig verdifulle områder, olje og gassvirksomhet og en lang rekke andre temaer.

Forvaltningsplanens mål:

 • Forvaltningen av Norskehavet skal legge til rette for bærekraftig bruk av områdene og ressursene til beste for regionen og samfunnet som helhet.
 • Forvaltningen skal ta særlig hensyn til behovet for vern og beskyttelse av sårbare naturtyper og arter.
 • Forvaltningen skal sikre at aktivitetene i området ikke truer naturgrunnlaget og dermed sikre mulighetene for fortsatt verdiskaping i fremtiden.
 • Forvaltningen skal supplere nødvendig og ny lovgivning ved å videreutvikle og styrke evnen til samhandling mellom norske og internasjonale rettshåndhevende myndigheter.
 • Forvaltningen skal legge til rette for næringsvirksomhet som er samfunnsøkonomisk lønnsom, og som i størst mulig grad bidrar til verdiskaping og sysselsetting i regionen.
 • Virksomhet innenfor planområdet skal forvaltes i sammenheng, slik at ulike næringer tilpasses hverandre, og den samlede virksomheten tilpasses hensynet til miljøet.
 • Høsting av levende marine ressurser skal bidra til verdiskaping og sikre velferd og næringsutvikling til beste for det norske samfunnet.
 • Levende marine ressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte gjennom en økosystembasert tilnærming.
 • Petroleumsvirksomheten skal bidra til verdiskaping og sikre velferd og næringsutvikling til beste for det norske samfunn.
 • Det skal legges til rette for lønnsom produksjon av olje og gass i området innenfor rammer og krav til helse, miljø og sikkerhet som er tilpasset hensynet til økosystemene og annen virksomhet.
 • Det skal legges til rette for utvikling av havbasert fornybar energiproduksjon som tar hensyn til miljøet og annen virksomhet.
 • Det skal legges til rette for sikker og effektiv sjøtransport som tar hensyn til miljøet og bidrar til fortsatt verdiskaping i regionen.
 • Norskehavet skal fortsatt skal være en kilde til høykvalitets sjømat til de internasjonale markedene.

Hvem følger opp forvaltningsplanene?

Fra 2014 er det to rådgivende grupper som følger opp forvaltningsplanene for de norske havområdene. Det er Faglig forum for norske havområder og Overvåkingsgruppen.

 • Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har også, sammen med Norsk Polarinstitutt, sekretariatet for gruppen. Faglig forum har ansvaret for den helhetlige, økosystembaserte vurderingen av utviklingen i havområdene, om målene som er fastsatt i forvaltningsplanene er nådd – og om vi har godt nok kunnskapsgrunnlag til å vurdere miljøets tilstand og hva som påvirker det.
 • Overvåkingsgruppen ledes av Havforskningsinstituttet, som også har sekretariatet for gruppen. Overvåkingsgruppen er en rådgivende faggruppe og skal bidra til god samordning og utvikling av miljøovervåkingen i norske havområder, og bidra til en samlet vurdering av tilstanden og utviklingen i de marine økosystemene. Dette omfatter både miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger og effekter.

Gruppene rapporterer til en interdepartemental styringsgruppe, som ledes av Klima- og miljødepartementet.

God forvaltning av norske havområder forutsetter at vi har kunnskap om økosystemenes tilstand og utvikling, og hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemene. Dette får vi gjennom systematisk miljøovervåking. Siden vi ikke kan overvåke alt, er det valgt ut et indikatorsett for å kunne si noe om miljøsituasjonen i havet. Overvåkingsgruppen har ansvaret for å oppdatere indikatorene. Indikatorene oppdateres normalt en gang i året.