Trikloreten (TRI)

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Vi har lite informasjon om hvor mye trikloreten (TRI) som finnes i miljøet i Norge. Bruken av stoffet er kraftig redusert, men noe TRI brukes til industriell avfetting av metaller.

Utslippene av TRI er kraftig redusert

I dag er bruken av trikloreten (TRI) kraftig redusert. Fra 1995 til 2015 ble utslippene redusert med nesten 100 prosent.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

TRI brukes hovedsakelig til industriell avfetting av metaller. Dette bruksområdet utgjør 96 prosent av all registrert bruk. Stoffet brukes også til laboratoriekjemikalier.

Forbruket av TRI til metallavfetting, lim og andre produkter ble redusert med nesten 100 prosent fra 1995 til 2015, og utslippet er trolig redusert tilsvarende.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Noe utslipp ved forbrenning

TRI kan dannes ved forbrenning av klorholdig materiale, for eksempel ved forbrenning av avfall. Stoffet kan derfor forekomme i utslipp både fra industriprosesser og fra avfallsforbrenningsanlegg.

Utslippsmengdene herfra er ikke kjent, men antas å være små.

Lite informasjon om forekomsten av TRI i miljøet i Norge

TRI gir hovedsakelig problemer med luftforurensning. Lokale kilder har antakeligvis størst betydning for nivåene av TRI i Norge, men stoffet kan også transporteres hit med luftstrømmer.

Vi har lite informasjon om forekomsten av TRI i miljøet i Norge.

TRI har flere alvorlige effekter

TRI er klassifisert som kreftfremkallende og mulig arvestoffskadelig. Stoffet kan påvirke det sentrale nervesystemet, gi døsighet og svimmelhet, og irritere huden og øynene.

TRI er tungt nedbrytbart og skadelig for vannlevende organismer, og kan derfor forårsake langtidsvirkninger i miljøet.

Avgift på omsetting av TRI

TRI ble oppført på myndighetenes prioritetsliste i 1997.  Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

I 2000 ble det innført avgift på omsetting av TRI. Dette har ført til en betydelig reduksjon i forbruket. En refusjonsordning for TRI-holdig avfall ble opphevet i 2015, fordi forbruket av TRI er sterkt redusert og det har kommet inn svært lite TRI-holdig avfall de siste årene.

TRI-holdig avfall skal behandles som farlig avfall.

TRI er klassifisert som kreftfremkallende, det er derfor forbudt i kjemikalier som selges til private, REACH vedlegg XVII post 28-30.

TRI er omfattet av den internasjonale avtalen om flyktige, organiske forbindelser, VOC-avtalen.

TRI er identifisert som et stoff med svært betenkelige egenskaper (SVHC) og står på kandidatlista i REACH. Disse stoffene er kandidater for videre regulering. Leverandører av kjemikalier og produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til kjemikaliebyrået ECHA.

TRI er i tillegg ført opp på listen over stoffer med krav til godkjenning (REACH vedlegg XIV). Det er ikke tillatt å bruke stoffene på denne lista hvis ikke EU-kommisjonen, etter omfattende søknad fra virksomhetene, har godkjent hver enkelt bruk av stoffet.

Vanndirektivet

TRI er oppført på listen over utvalgte stoffer under vanndirektivet, som er gjennomført i Vannforskriften. Vanndirektivet har som hovedmål at alt kystvann, ferskvann og grunnvann skal ha god kjemisk tilstand innen 2021.

Grenseverdi i drikkevann

EUs drikkevanndirektiv setter en grense for summen av TRI og tetrakloreten (PER) på 10 µg/l i drikkevann