Filter
Laster...
Tilbake Read in English

Fleire byar har for høge nivå av svevestøv PM10

Mål

4.4 Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgjande nivå sett på som trygg luft: - Årsmiddel PM10: 20 μg/m3 - Årsmiddel PM2,5: 8 μg/m3 - Årsmiddel NO2: 40 μg/m3

Indikator

Utviklinga i årsmiddelkonsentrasjonen for PM10, med fokus på dei stader der verdiane overskrider nivå sett på som trygg luft.

Er vi på rett veg? Publisert av Miljødirektoratet

Dei nasjonale måla for luftkvalitet gjeld for heile landet, men problema med luftureining er størst i byane. Målingar viser at innhaldet av svevestøv PM10 i lufta er eit problem i fleire byar.

Det nasjonale målet for PM10 blir overskride i fleire byar, både større og mindre byer. Fram mot 2010 var det ei tydeleg reduksjon av nivåa, men gjennom dei siste fem åra har nivåa vore stabile dei fleste stader.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Årsaka til at fleire norske byar har nivå over dei nasjonale måla for PM10 varierer frå stad til stad.

Dei viktigaste kjeldene er som regel vegstøv på grunn av slitasje på asfalt, dekk og bremsar. Variasjonar mellom byane skuldast forskjellar i talet på bilar med piggdekk, gjennomføring av støvdempande tiltak på vegane, andre lokale kjelder som industri, i tillegg til storleik på byen og dei klimatiske forholda.

Vedfyring og langtransportert luftureining er også betydelege kjelder.

Framtidig PM10-nivå

Det nasjonale målet for svevestøv PM10 kjem sannsynlegvis til å bli overskride i åra som kjem, dersom lokale tiltak mot vegstøv ikkje intensiverast.

Ein nedgang i nivåa er avhengig av at bruken av piggdekk blir redusert og at alle byar gjennomfører effektive støvdempande tiltak tilpassa lokale forhold.