Radioaktive stoffer i luft

Publisert av Statens strålevern Lag rapport

Det er normalt svært lave konsentrasjoner av radioaktiv forurensning i luften i Norge. Statens strålevern overvåker radioaktivitet i luften for å kunne oppdage og vurdere situasjonen ved eventuelle nye hendelser med radioaktiv forurensning.

Fortsatt rester av radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykken

Det finnes fremdeles små mengder radioaktiv forurensning i luften i Norge. Dette stammer hovedsakelig fra radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl-ulykken som virvles opp i luften igjen.

Statens strålevern har seks luftfilterstasjoner. Tre er plassert i nord, én i Midt-Norge og to i sør. Måleresultater viser at konsentrasjonen av cesium-137 i luft ved de tre nordlige stasjonene er lavere enn konsentrasjonene ved stasjonene som er plassert i sør.

Stasjonene er viktige for å kartlegge radioaktivitet i luft og for å vurdere størrelse og sammensetning av utslipp ved nye ulykker. Tilsvarende stasjoner finnes i hele Europa og samarbeid mellom landene gjør det mulig å spore eventuelle utslipp av radioaktive stoffer.

Ingen helserisiko

Rester av radioaktivitet fra prøvesprengninger og Tsjernobyl-ulykken i luft har ingen betydning for helse eller miljø. Hvis det skulle skje en alvorlig atomulykke eller annen hendelse med radioaktivt materiale, kan det bli behov for tiltak for å redusere stråledosene til befolkningen.

Utslipp fra Tsjernobyl-ulykken

I april 1986 brøt det ut brann i et kjernekraftverk i Tsjernobyl i nåværende Ukraina. Radioaktivt materiale ble spredt over store deler av Europa. På grunn av vindretningen ble Norden hardt rammet av radioaktivt nedfall. I Norge var det fjellstrøkene i Sør-Norge, Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk størst radioaktivt nedfall etter ulykken.

Kontinuerlig måling av radioaktiv forurensning i lufta

Luftfilterstasjonene er en viktig del av norsk atomberedskap. Hvis høye verdier måles, blir behov for eventuelle tiltak blir deretter vurdert.