Radioaktiv forurensning

Publisert av Statens strålevern Lag rapport Read in English

Det er flere kilder til radioaktiv forurensning i norsk miljø, men nivåene av de ulike radioaktive stoffene er stort sett lave.

Lave nivåer av radioaktiv forurensning

Radioaktiv forurensning har blitt tilført norske hav og landområder siden 1950-tallet. På 1950- og 1960-tallet var nedfall etter prøvesprenginger av kjernevåpen i atmosfæren den viktigste kilden.

Radioaktivitet i norsk natur

I 1986 rammet Tsjernobyl-ulykken deler av Norge hardt. Vindretningen gjorde at vi fikk store mengder radioaktivt nedfall over deler av Midt-Norge. I dag er nivåene av radioaktiv forurensning i norsk natur stort sett lave. Høyest nivåer finner vi i deler av Midt-Norge.

 animasjon_jord.gif

Radioaktivitet i norske havområder

Norske havområder tilføres lave nivåer av radioaktiv forurensning fra Østersjøen, fra Sellafield i Storbritannia (et anlegg for brukt kjernebrensel) og fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.

Generelt sett ingen helserisiko

Selv om det er over 30 år siden Tsjernobyl-ulykken, overføres fortsatt radioaktive stoffer fra jord til planter, dyr og mennesker i Norge.

For å sikre trygg mat blir kjøtt og melk fra småfe, storfe og tamrein som beiter i de hardest rammede områdene kontrollert for radioaktivt cesium. Noen er mer utsatt for radioaktiv ståling enn andre, dette gjelder for eksempel reindriftsutøvere i de hardest rammede områdene i Midt-Norge.

I havet tas radioaktive stoffer opp i tang, fisk og skalldyr. Stråledoser kan overføres til mennesker som spiser fisk og sjømat. Stråledosen for et menneske som spiser vanlige mengder norsk fisk og sjømat er lav. Ifølge Statens strålevern er de verdiene som er målt i fisk og sjømat så lave at det ikke innebærer noen helserisiko.

Flere kilder til radioaktiv forurensning

Tilførselen av radioaktive stoffer fra flere kilder har blitt kraftig redusert de senere årene. Utslippene fra Sellafield i Storbritannia har gått ned med rundt 90 prosent siden begynnelsen av 2000-tallet. Radioaktivt cesium i jord og vann som stammer fra Tsjernobyl-ulykken avtar sakte.

Når vi utvinner olje og gass, følger det med vann som inneholder radioaktive stoffer. Målinger som er utført av produsert vann i Norge, viser konsentrasjoner av radium-226 og radium-228 som er ca. 1000 ganger høyere enn det vi finner i sjøvann.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Overvåking og tiltak for å sikre trygg mat

Statens strålevern arbeider for at de skadelige effektene av stråling på menneske og miljø skal være minst mulige. Blant annet overvåkes radioaktive stoffer i jord, luft, vann og utvalgte matvarer.

Forurensningen fra Tsjernobyl-ulykken gjør det fortsatt nødvendig å gjennomføre tiltak i noen områder. Blant annet får småfe, storfe og tamrein som beiter ute i enkelte områder rent fôr en periode før de slaktes.

Når det gjelder olje- og gassvirksomheten er målet at utslippene av naturlig forekommende radioaktive stoffer skal reduseres. Nivåene av disse stoffene skal være nær det naturlige bakgrunnsnivået innen 2020.