Forurensningsforskriftens kap. 5 om støy

Publisert av Miljødirektoratet

Forurensningsforskriften kapittel 5 del II inneholder bestemmelser om kartlegging og tiltak for å redusere støynivået innendørs. Nye bestemmelser om kartlegging av utendørs støy trådte i kraft fra 1. januar 2005, som følge av implementering av EUs rammedirektiv for støy i norsk lovgivning.

Nasjonal tiltaksgrense

I forurensningsforskriften kapittel 5, del II om støynivået innendørs er det fastsatt at skal ingen boliger skal ha innendørs støynivåer over grensen på Leq24h 42 dB etter 1. januar 2005. Bestemmelsene i punkt II om støynivået innendørs gjelder støy fra vei, jernbane, sivile og militære flyplasser, industri, havner og terminaler.

Dersom det gjennomsnittlige støynivået innendørs over døgnet overskrider 42 dB Leq24h i eksisterende bygninger, skal tiltak gjennomføres. Dette gjelder for helårsboliger, barnehager, utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Det forutsettes at bygningen er i bruk og godkjent til det aktuelle formålet.

Skal kartlegge utendørs støy

Implementering av EUs rammedirektiv for støy innebærer blant annet at støy fra de største norske veier, jernbaner, flyplasser og byer skal kartlegges hvert femte år. Oslo var først ut av byene, og ble kartlagt i 2007. Oslo ble kartlagt på nytt i 2012, da ble også de nærmeste omegnskommunene kartlagt. Bergen, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger med de nærmeste omegnskommunene ble kartlagt for første gang i 2012.

Anleggseierne har hovedansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Sammen med kommunen skal de også utarbeide lokale handlingsplaner for å redusere støyen i de kartlagte områdene. Handlingsplanene skal foreligge et år etter kartleggingsfristen.