Støy og helse

Publisert av Miljødirektoratet

Opplevelser av å bli forstyrret under hvile og avkobling, i en samtale, eller i en arbeidssituasjon, kan bidra til mistrivsel og redusert velvære. Det kan derfor påvirker helsa vår. Helseeffektene kan være både direkte og indirekte.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har definert helse slik: God helse er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Helseplager på grunn av støy er miljøproblemet som rammer flest personer i Norge. 

Noen eksempler på helseproblemer:

  • Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkningene av støy.
  • Langvarig irritasjon over støy kan påvirke utvikling av sykdom, spesielt hos de som ellers er disponert for sykdom.
  • Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typisk for psykisk stress. Stress kan brukes som beskrivelse på kroppens økte beredskap på grunn av en ytre belastning. Stress kan være en medvirkende årsak til forskjellige helseplager, for eksempel muskelspenninger og muskelsmerter, som er svært vanlige årsaker til sykmelding og uførhet.
  • Det foreligger også en rekke undersøkelser som viser forhøyet risiko for forhøyet blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.

Støy virker sammen med andre faktorer

Støy virker ofte sammen med andre stressfaktorer som for eksempel luftforurensning. Derfor er det vanskelig å skille klart mellom støyens effekter og andre miljøfaktorers effekter.

Det er store individuelle forskjeller i følsomhet for støy, og det er vanskelig å fastlegge en grenseverdi for støy som garanterer mot helseskade for alle. Jo lavere støyen er, desto mindre er risikoen for at helseskader oppstår.

Studier bekrefter negative helseeffekter

Støy kan lett bagatelliseres av dem som ikke selv plages av støyen, og det er klare meningsforskjeller om hvilke og hvor negative helseeffektene fra støy er.

Den senere tid har det likevel blitt gjennomført flere studier som bekrefter de negative helseeffektene av støy.

Stillhet er et knapphetsgode

Tilgang på stille områder er en faktor som kan bidra til å redusere plagene i støybelastede nabolag. Bevaring og opprettelse av stille soner er et viktig tiltak for å redusere støyplagene. Fravær av uønsket lyd i frilufts- og rekreasjonsområder er viktig for selve utnyttelsen av disse områdene. Spesielt i områder der forventningene til støyfrie omgivelser er store, vil terskelen for å føle sjenanse og mistrivsel være lav.