Støy i Stavanger og nabokommuner

Publisert av Miljødirektoratet

Støynivåer i Stavanger og nabokommunene Sandnes, Randaberg og Sola ble kartlagt i 2012. Kartleggingen omfatter støy fra veitrafikk, jernbane og fly. Stavanger kommune har vært ansvarlig for å koordinere kartleggingen.

Kartet viser gjennomsnittelig støy fra veitrafikk gjennom døgnet i Stavanger. Du kan zoome i kartet for å utforske nærmere. Du kan også gå til "Utforsk kart" og velge kartene som viser støy fra jernbane eller flytrafikk. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging.

Veitrafikk største støykilde i Stavanger og nabokommunene

  • Langs statlige og kommunale veier bor det ca. 65 000 personer i bygninger som har støynivå over Lden 55 dB, og ca. 39 000 personer med støynivåer over Lnight 50 dB.
  • Langs jernbanen er det beregnet at ca. 4000 personer bor i bygninger med støynivå over Lden 55 dB, og at nesten 3000 personer har støynivåer over Lnight 50 dB.

Handlingsplan for å redusere støy

Kommunene har utarbeidet handlingsplan mot støy. Hensikten med handlingsplanen er å redusere støyproblemene, særlig i de mest støyutsatte områdene.