Støy fra veitrafikk

Publisert av Miljødirektoratet

Veitrafikken er den største kilden til støy i Norge. I 2011 ble rundt 1,2 millioner personer utsatt for trafikkstøy på mer enn 55 dBA utenfor boligen sin.

Mange er utsatt for støy fra veitrafikk

I 2011 var rundt 1,2 million mennesker i Norge utsatt for trafikkstøy som overstiger anbefalingene, det vi si over 55 dBA. Dette er en økning på 226 000 siden 1999. I tillegg er en stor gruppe utsatt for støy på mellom 50 og 55 dBA.

Den viktigste årsaken til at så mange mennesker er utsatt for støy er at veitrafikken øker, samtidig som flere mennesker bosetter seg i trafikktette og støyutsatte områder.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Kartet viser støysoner for alle veier med mer enn 3 millioner kjøretøypasseringer i året i Stavangerområdet. Støynivået er høyest i de lilla og blå områdene (se Vis forklaring). Du kan navigere i kartet for å undersøke nærmere, eller du kan gå til "Utforsk kart" for å se andre like trafikkerte veier i andre deler av landet. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging. NB: du må zoome langt inn for at støysonene skal vises i kartet.

Støyplagene fra veitrafikken er betydelige

Folkehelseinstituttet har beregnet antall tapte friske leveår som følge av støy fra veitrafikk i Norge. Beregningene viser at:

 • Sterk støyplage og søvnforstyrrelser hvert år utgjør henholdsvis 4 512 og 10 245 tapte friske leveår.
 • Andelen av hjerte- og karsykdom eller død som kan knyttes til trafikkstøy kan summeres til om lag 198 tapte friske leveår.

Støybildet varierer med veitype

Støybildet varierer med veitype. Personer som bor eller oppholder seg i nærheten av høytrafikkerte veier vil oppleve støyen som en jevn dur. Den konstante bakgrunnsstøyen kan gi symptomer som tretthet, hodepine og lignende.

Når det er kort avstand til veien, er det ofte støytoppene som oppleves mest sjenerende. I byer og i kryss kan kjøremønster gi sjenerende variasjoner når kjøretøyene bremser opp og akselererer.

Tungtrafikk gir de høyeste støynivåene

Tungtrafikk gir de høyeste støynivåene, og spesielt om natten virker slik trafikk negativt nær boligområder. På dagtid kan støytopper forstyrre konsentrasjonen og gjøre det anstrengende å føre en samtale. I områder med løsmasser kan tungtrafikk følges av vibrasjoner i bygningene, noe som forsterker plagen.

Dekk-/veibanekontakt er hovedkilden til støyen

Ved hastigheter over 30 km/t for personbiler og 50 km/t for tyngre kjøretøy er dekk og veibanestøy de dominerende støykildene. Ved lavere hastigheter er det motorstøy som er den dominerende støykilden.

De faktorene som ligger til grunn for beregning av utgangsnivået for støy fra en veistrekning er:

 • antall kjøretøyer pr døgn, målt som årsdøgntrafikk (ÅDT)
 • andelen tunge kjøretøyer av totaltrafikken
 • kjøretøyenes hastighet
 • veiens stigning

De faktorene som har betydning for støy fra hver enkelt bil er:

 • motorstørrelse og type
 • skjerming av motorrom
 • dekk, bredde og type
 • kjøretøyets alder
 • veidekke
 • vær og temperatur

Skjerming og avstandsdemping

Hvis trafikkmengden halveres gir dette ca. 3 dB reduksjon i ekvivalent støy, mens en hastighetsreduksjon på 10 km/t gir en reduksjon på ca. 2 dB. En reduksjon i andel tunge kjøretøyer vil gi relativt større effekt.

Skjerming og avstandsdemping

Graden av skjerming og avstand til støykilden er viktige faktorer som er med på å bestemme hvor mye støy som når fram til en bolig. Veitrafikkstøyen avtar med 3 dB når avstanden til støykilden dobles. Marktype, vegetasjon og terrengformer gir lokale forskjeller.

Viktig å følge retningslinje for behandling av støy

Når nye veistrekninger eller nye boliger bygges ved eksisterende veistrekninger er det viktig at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) blir fulgt. Hvis kommunene bruker retningslinjen aktivt, vil dette hindre at nye støyproblemer oppstår.