Støy fra skytebaner

Publisert av Miljødirektoratet

Drøyt 86 000 personer i Norge er utsatt for støy fra skytebaner. På sivile skytebaner skjer mye av aktiviteten på kveldstid og i helgene, mens aktiviteten stort sett skjer på dagtid på Forsvarets skytebaner. Støy fra sivile skytebaner vil derfor kunne oppleves som mer konfliktfylt enn støy fra Forsvarets skytebaner.

86 000 personer er utsatt for skytebanestøy

Lden, Lnight og Lmax (støyindikatorer)

  • Lden er et ekvivalentnivå som gjelder for dag-kveld-natt. Ved bruk av Lden får all støy i en fire timers kveldsperiode et tillegg på 5 dB, og støy om natten (8 timer) får et tillegg på 10 dB. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld:19-23 og natt: 23-07
  • Lnight er et ekvivalentnivå for den 8 timers nattperioden fra 23-07
  • Maksimalt støynivå, Lmax, er et mål for de høyeste, vanlige toppene i en varierende støy. Dette blir først og fremst brukt i nattperioden for å beskytte mot søvnforstyrrelser.

For nærmere beskrivelse av disse og andre støyindikatorer, se veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Drøyt 86 000 personer i Norge var utsatt for skytebanestøy på mer enn 30 dBA (Lden) i gjennomsnitt over året, følge en utvalgsundersøkelse gjennomført i 1999. 

Undersøkelsen omfattet 41 representative skytebaner. Antall støyutsatte ved disse ble skalert opp til et samlet omfang på 764 geværbaner og 269 jegerbaner.

Fortsatt er det i størrelsesorden 1000 skytebaner her i landet. Det er derfor grunn til å tro at antallet som er utsatt for støy fra skytebaner er omtrent som i 1999. Tiltak for å redusere støyen gjør at støyplagen kan ha blitt noe redusert.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Vi er ømfientlige for impulsstøy

Særlig to forhold medfører at skytebanestøy gir opphav til støyplager selv ved lave gjennomsnittlige lydnivåer:

  • impulsstøy gir støyplager ved lavere gjennomsnittlig lydnivå enn vedvarende støy
  • størstedelen av skyteaktiviteten foregår på ettermiddager og helger (med unntak av de militære banene)

Sammenlikning med plage fra veitrafikkstøy

Det danske instituttet DELTA Akustik & Vibration har foretatt en sammenstilling av internasjonale undersøkelser om skytebanestøy, og kommet fram til at støy fra lette våpen gir samme plagegrad som veitrafikkstøy ved 18 dB lavere støynivå (årsmiddelverdi).

I norsk sammenheng bruker man en plagegradskurve som gir forskjeller i denne størrelsesorden for de høyeste støynivåene, men mindre forskjeller for de lave nivåene.

Skytevåpen gir impulsstøy

Skytestøy fra lette våpen er spesiell. Støybildet fra et enkeltskudd vil være en meget kort impuls, mens under vanlig aktivitet på skytebanen vil lydbildet være en salve av skudd da flere skyttere avfyrer tilnærmet samtidig. Disse skuddsalvene vil gå i byger med jevne mellomrom.

Støyen forekommer ofte i folks fritid

Vanlig skyteaktivitet på en skytebane sprer seg ut i tid over et par timer. For de sivile skytebanene vil mye av aktiviteten foregå på kveldstid og i helger, mens det for Forsvarets skytebaner stort sett er aktivitet på dagtid. Dette vil føre til at støy fra sivile skytebaner vil kunne oppleves som mer konfliktfylt enn støy fra Forsvarets skytebaner.

Skjerming kan redusere støy fra skytebaner

Støy fra lette våpen er betydelig mer retningsbestemt enn støy fra tunge våpen, og tiltak som å endre skyteretning vil ha større betydning.

I områdene bak og til siden for standplass er det ved hjelp av skjerming mulig å redusere støyutstrålingen med 5-20 dB. I framoverretning (skyteretning ± 90° ) er det vanskeligere å begrense støyutstrålingen. I en sektor utenfor ± 50° er det i en viss avstand fra banen mulig å redusere støyen med 5-10 dB ved å bygge skytehus med langt dempet frambygg, individuelt oppdelt for hver skytter.

Viktig å følge retningslinje for behandling av støy

Ved etablering av nye skytebaner eller nye boliger ved eksisterende skytebaner er det viktig at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), blir fulgt. Hvis kommunene bruker retningslinjen aktivt, vil dette hindre at nye støyproblemer oppstår.