Støy fra motorsportbaner

Publisert av Miljødirektoratet

Støy fra kjøring på motorsportbaner har omtrent samme karakter som veitrafikkstøy, men er mer plagsom på grunn av et aggressivt kjøremønster med høye turtall på motor og så videre.

14 000 personer utsatt for støy fra motorsportbaner

Rundt 14 000 personer var utsatt for støy fra motorsportbaner i 1999, ifølge en utvalgsundersøkelse fra Miljødirektoratet. Undersøkelsen omfattet alle som i løpet av et typisk stevnedøgn er utsatt for et gjennomsnittlige støynivå på mer enn 35 dBA.

Det har ikke blitt gjennomført tilsvarende undersøkelser senere, derfor er dette det eneste anslaget vi har over antallet som er utsatt for støy fra motorsportbaner.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Konsekvenser

Støyen kommer ofte på ugunstige tider

Selv om omfanget av støy fra motorsportbaner er lite i forhold til andre støykilder, er støyen meget sjenerende. I tillegg er det vanskelig å redusere støyplagene med tradisjonelle støydempende tiltak.

Mest støy i helger og på fridager

Det er mest støy i helger og på andre fridager. De beregnede støyverdiene har derfor fått et ulempestillegg på 5 dB når de er regnet om til årsmiddelverdi. Bare støyen fra selve kjøringen er beregnet.

Treningskjøring foregår oftest på kveldstid og i helger. Den kan ha betydelig utstrekning i tid, men lav intensitet. Stevner arrangeres sjeldnere, men vil ofte medføre sterk støy i hele stevneperioden. Støy i forbindelse med tilstrømming av tilskuere og støy fra høyttaleranlegg kommer i tillegg til støyen fra selve kjøringen.

Viktig å følge retningslinje for behandling av støy

Ved etablering av nye motorsportbaner eller nye boliger ved eksisterende baner er det viktig at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) blir fulgt. Hvis kommunene bruker retningslinjen aktivt, vil dette hindre at nye støyproblemer oppstår.