Støy fra jernbane

Publisert av Miljødirektoratet

I 2011 var 76 000 personer utsatt for jernbanestøy på mer enn 55 dBA utenfor boligen sin. Jernbanestøyen ble redusert med rundt 15 prosent fra 1999 til 2011.

Jernbanestøyen har gått ned siden 1999

Fra 1999 til 2006 gikk både person- og godstrafikken ned over det meste av landet. Særlig bidro nedgangen i persontrafikken på det sentrale Østlandet til mindre støy fra jernbanen.

Etter 2006 har persontrafikken og støyen økt noe. Økt trafikk på strekninger som går gjennom tett befolkede områder har gitt størst utslag.

På landsbasis økte antallet støyutsatte med 16 000 fra 2006 til 2011, omtrent halvparten av disse bor i Oslo og Akershus. Flere bosatte nær jernbanenettet bidro også til økningen.

Totalt sett har antallet som er utsatt for jernbanestøy gått ned med rundt 14 000 fra 1999 til 2011.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Kartet viser støy langs deler av jernbanestrekningen Lillestrøm - Oslo Lufthavn. Støynivået er høyest i de lilla og blå områdene (se Vis forklaring). Du kan navigere i kartet for å undersøke nærmere, eller du kan gå til "Utforsk kart" for å se andre jernbanestrekninger i Norge med mer enn 30 000 togpasseringer i året. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging.

Togstøy minst plagsom støytype

Støy fra vanlige tog oppfattes som mindre plagsom enn tilsvarende lydnivå fra de fleste andre kilder. Noe av grunnen til dette kan være stille perioder mellom togpasseringene. Samtidig kommer ofte togene på faste tider, noe som gir mulighet for tilvenning. Dette kan for eksempel redusere søvnforstyrrelser for enkelte.

I områder med løsmasser i grunnen kan vibrasjoner fra togtrafikken medvirke til å forsterke plagene.

Støy fra skinner viktigste kilde

Den helt dominerende kilden til jernbanestøy er kontakten mellom hjul og skinne. Dersom skinnen var helt stabil og helt flat og hjulet helt rundt, ville det bli svært lite støy.

Det kommer også støy fra motor, generator, vifter og bremser på selve toget. Lokalt kan lyd som oppstår fra hjul/skinne når tog kjører i svinger og støy fra skinneskjøter, sporskiftere og broer med mer gi støyproblemer. Diesellokomotiver gir til dels lavfrekvent støy.

Skjerming og avstandsdemping

Graden av skjerming og avstand til støykilden er viktige faktorer som er med på å bestemme hvor mye støy som når fram til en bolig.

Jernbanetrafikk på en skinnestrekning er en linjekilde med hensyn til støy over en tidsperiode, og gjennomsnittlig støynivå avtar med 3 dB når avstanden til linjekilden dobles. Støy fra hvert enkelt tog er en mellomting mellom punktkilde og linjekilde, avhengig av toglengde og avstand til kilden. Marktype, vegetasjon og terrengformer gir lokale forskjeller.

Nye og mer stillegående tog

Utskiftning av tog til nye og mer stillegående typer har bidratt til å redusere støyen fra jernbanetrafikken. I tillegg kommer sliping av skinnene, som også reduserer støyen.

Viktig å følge retningslinje for behandling av støy

Ved etablering av nye jernbanestrekninger eller nye boliger ved eksisterende jernbanestrekninger er det viktig at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), blir fulgt. Hvis kommunene bruker retningslinjen aktivt, vil dette hindre at nye støyproblemer oppstår.