Støy fra industri og annen næring

Publisert av Miljødirektoratet

Beregninger for 2011 viser at rundt 47 000 personer er utsatt for støy fra industri- og næringsvirksomhet.

Støyen har økt

Antallet personer som er utsatt for støy over 55 dBA fra industri- og næringsvirksomhet økte med rundt 9000 fra 1999 til 2011. I alt ble 47 000 utsatt for slik støy i 2011.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Både jevn støy og impulsstøy

Industri- og næringsvirksomhet gir både impulsstøy og jevn støy. Impulsstøy, som for eksempel metalliske slaglyder, oppfattes som spesielt plagsom, og kan gi opphav til plager også ved lave støynivåer.

Jevn støy fra industri- og næringsvirksomhet har mange likhetstrekk med støy fra veitrafikk

Prosesser, transport og vifter viktigste støykilder

For de fleste industri- og næringsbransjene er vifter og intern transport hovedkilden til støyen. Dette gjelder blant annet bransjer som metallurgisk industri, næringsmiddelindustri, papir/cellulose, petrokjemisk industri og grafisk industri.

Støy fra industri, og spesielt viftestøy i tilknytning til industriområder, er en av de støykildene som gir størst sjenanse i nærområdene.

Skjerming og avstandsdemping

Graden av skjerming og avstand til støykilden er med på å bestemme hvor mye støy som når fram til en bolig. Industristøy er en punktkilde som avtar med 6 dB når avstanden til støykilden dobles. Marktype, vegetasjon og terrengformer gir lokale forskjeller i støynivåene.

Viktig å følge retningslinje for behandling av støy

Når ny industri eller nye boliger ved eksisterende industri etableres er det viktig at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), blir fulgt. Hvis kommunene bruker retningslinjen aktivt, vil dette hindre at nye støyproblemer oppstår.

Det stilles også klare støykrav til nyetablering av en del industrivirksomhet i forurensningsforskriften.