Støy fra flytrafikk

Publisert av Miljødirektoratet

I 2011 ble nesten 40 000 personer utsatt for flystøy på mer enn 55 dBA utenfor boligen sin. Dette er 3000 mer enn i 1999.

Rundt 40 000 utsatt for flystøy

Fra 1999 til 2011 var det samlet sett en økning i flytrafikken, selv om det i noen år har vært en reduksjon ved enkelte lufthavner.

Dette gjør at antallet som er utsatt for flystøy også har økt. Antallet øker ved noen flyplasser og går ned ved andre.

De fleste støyutsatte boligene i Norge ligger ved de store militære flyplassene Rygge og Bodø. Støyen skyldes i hovedsak jagerfly.

Stamflyplassene Sola, Flesland, Gardermoen, Værnes, og Tromsø gir også betydelig støy. Småfly og helikoptre bidrar til det samlede problemomfanget. Dette er inkludert i beregningene for hver enkelt flyplass.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Kartet viser støy ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Støynivået er høyest i de lilla og blå områdene (se Vis forklaring). Du kan navigere i kartet for å undersøke nærmere, eller du kan gå til "Utforsk kart " for å se støy ved andre norske sivile flyplasser med mer enn 50 000 flybevegelser i året. Kartet viser støysituasjonen i 2011 og skal ikke brukes i forbindelse med arealplanlegging. NB: du må zoome langt inn for at støysonene skal vises i kartet.

Flystøy mest plagsomme støytype

Flystøy har en del spesielle egenskaper som gjør den forskjellig fra andre typer trafikkstøy:

  • varigheten av en enkelt støyhendelse er lang, og nivået varierer mye fra gang til gang
  • flytrafikken følger ikke faste baner i samme grad som biler og tog
  • lyden kommer i stor grad ovenfra. Dette gjør at støyutsatte boliger sjelden får noen stille side, og at kravene til fasadeisolasjon er annerledes enn for annen transportstøy
  • flystøyen har høye lydnivåer i frekvenser som hørselen vår er spesielt følsom for

Undersøkelser av dose-respons-forhold viser derfor at flystøy vurderes som mer plagsom enn annen transportstøy ved samme lydnivå.

Flymotorene viktigste støykilde

Støy fra flytrafikk stammer i all hovedsak fra flymotorene. De siste tiårene har det blitt investert store summer i utvikling av mer støysvake motorer, blant annet som følge av skjerpede støykrav fra den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO. Dette arbeidet har gitt gode resultater.

Moderne fly støyer betydelig mindre enn tidligere modeller, og noen forbedringer kan ventes også i årene som kommer.

Effekten av støyreduksjonene har imidlertid blitt begrenset mange steder siden det parallelt har skjedd en stor trafikkøkning.

Mer stillegående fly, endringer i inn- og utflygingsmønstre

Utskifting til mindre støyende flytyper samt endringer i inn- og utflygingsmønster ved enkelte lufthavner har bidratt til å redusere støyen fra flytrafikken. Økt flytrafikk har likevel medført at flere er utsatt for flystøy i dag enn i 1999.

Viktig å følge retningslinje for behandling av støy

Ved etablering av nye flyplasser eller nye boliger ved eksisterende flyplasser er det viktig at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), blir fulgt. Hvis kommunene bruker retningslinjen aktivt, vil dette hindre at nye støyproblemer oppstår.