Støy

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 1,4 millioner er utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt. Antallet har økt med en kvart million siden 1999.

 

Flere utsatt for støy

Fra 1999 til 2011 økte antallet som er utsatt for støy fra veitrafikk med rundt 226 000. Antallet som er utsatt for støy fra flytrafikk, industri og annen næringsvirksomhet økte noe, mens færre blir utsatt for jernbanestøy. 

Fullskjerm

Støy gir helseplager

I Norge har 200 000 problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Forskning viser at støy kan gi psykisk stress, og helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter. Støy kan også være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk og utvikling av hjertesykdom.

Det moderne samfunnet gir mye støy

I flere tiår har vi hatt en utvikling med stadig økt transport. Dette gir mye støy. Veitrafikk er den dominerende kilden til støy i Norge.

Fullskjerm

Handlingsplan mot støy

Norske myndigheter har satt et mål om at støyplagen skal reduseres innen 2020. Den nasjonale handlingsplanen mot støy angir hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målene.

Mange av de mest støyutsatte boligene har fått fasadeisolering og støyskjerming, men for å nå målene må vi i tillegg redusere støyen der den oppstår. For å få ned støyen er det viktig med støysvake veidekker, motorer og bildekk. I tillegg må planretningslinjen for støy brukes mer aktivt.