Arter

Publisert av Miljødirektoratet Read in English

Det er registrert 44 000 arter i norsk natur, men det reelle tallet er nærmere 55 000, ifølge Artsdatabanken. Kunnskapen om de forskjellige artene varierer mye. 

Globalt er tapet av naturmangfold og utryddelsen av arter en av de største miljøutfordringene vi står overfor. Også Norge har utfordringer knyttet til tapet av naturmangfold.

Den siste offisielle gjennomgangen av tilstanden for arter i Norge, norsk rødliste for arter fra 2015, viser at vi har 2355 truede arter i Norge.

Fortsatt er det stor usikkerhet rundt hvor mange arter som finnes i landet vårt, og hvilken tilstand alle artene er i.

Et spesielt ansvar for å følge opp noen arter

På Miljøstatus.no kan du lese mer om artene som norske myndigheter har et spesielt ansvar for å følge opp. Figuren viser at kategoriene som artene deles inn i, ofte kan være overlappende.

Miljødirektoratet har samlet de viktigste artene i Norge under betegnelsen arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er arter det er særlig viktig å ta hensyn til eller være oppmerksomme på.

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse omfatter omtrent 4600 forskjellige arter fra flere kategorier:

I tillegg kommer noen svært få andre viktige arter og økologiske former som ikke blir vurdert eller behandlet i arbeidet med Rødlista. Dette er arter som forvaltningen mener bør gis spesiell oppmerksomhet, men som ikke fanges opp av de andre kriteriene i kategorien arter av nasjonal forvaltningsinteresse.

Ansvarsarter i Norge

Dersom en stor andel av en arts bestand finnes i Norge, kan vår behandling av arten bli helt avgjørende for hvordan den utvikler seg og om arten overlever. I Norge legges det til grunn at dersom 25 prosent eller mer av den europeiske bestanden finnes her, så har vi et spesielt ansvar for å ta vare på den. Fordi bestanden i Norge kan være livskraftig, er ikke alle ansvarsarter truet eller nær truet.

Artsdatabanken mener det finnes minst 965 norske ansvarsarter. En relativt stor andel av disse finnes på Svalbard. Det er innenfor artsgruppen karplanter (298 ansvarsarter) og tovinger (139 ansvarsarter) Norge har flest ansvarsarter. 159 av de norske ansvarsartene er også truede arter.