Veitrafikk og luftforurensning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal luftforurensning. Det er behov for å gjennomføre flere tiltak for å forbedre luftkvaliteten i byene.

Vekst i veitrafikken

I perioder har det vært sterk vekst i veitrafikken i Norge. Fra 1965 og fram til begynnelsen av 1990-årene økte bruken av personbil og godstrafikken sterkt. Denne utviklingen har fortsatt, men ikke i like sterk grad. Andelen som bruker kollektivtransport er lav i Norge, sammenlignet med andre europeiske land1

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Mindre utslipp av svevestøv og NOx

De samlede eksosutslippene av svevestøv fra kjøretøy nådde sitt høyeste nivå i slutten av 1990-årene. Siden har utslippene gått ned. Årsaken er at det har blitt stilt stadig strengere krav til eksosutslipp for tunge kjøretøy.

Mens utslippene fra tunge kjøretøy har gått ned, har utslippene fra personbiler gått opp de siste femti årene. Det skyldes en økende andel dieselbiler i personbilparken. Utslippene fra dieselbiler er i dag på vei ned igjen, på grunn av partikkelfilter i de nyeste bilene.

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Bruk av piggdekk gir svevestøv

Bruk av piggdekk sliter på veiene og fører til dannelse av svevestøv. Oslo og Bergen har valgt å innføre piggdekkgebyr for å redusere piggdekkandelen. I dag er piggfriandelen rundt 85 prosent i begge byene. I 1999 var andelen henholdsvis 50 og 63 prosent.

Mindre utslipp av nitrogenoksid (NOx)

Selv om veitrafikken øker har de samlede utslippene av NOx gått ned. Det skyldes at det har blitt stilt stadig strengere krav til eksosutslipp for både tunge og lette kjøretøy. Utslippsreduksjonene har likevel ikke vært like store som forventet. Årsaken er at dieselbilene slipper ut mer NOx enn det kravene til utslipp tilser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Strengere utslippskrav til nye biler

Selv om NOx-utslippene (NO2 og NO) fra biler har gått kraftig ned de siste årene, har ikke NO2-konsentrasjonene i lufta gått ned. Det skyldes både at NO2-andelen av NOx-utslippet fra nyere dieselbiler har økt, og at andelen dieselbiler har økt.

Det settes stadig strengere utslippskrav til nye kjøretøy i EU-regelverket. Fra 2013/2015 har busser, trailere og personbiler med ny teknologi kommet ut for salg (EURO 6/VI). EU jobber også med å innføre en ny prosedyre for testing av utslipp, for å sikre at bilene ikke slipper ut mer enn det kravene tilsier.

På lengre sikt kan dette bidra til at NO2-konsentrasjonene i samtlige norske byer kommer under de grenseverdiene som er fastsatt.