Industri og luftforurensning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Utslipp fra industri bidrar lite til luftforurensningen i større byer. I noen få mindre byer og tettsteder er utslipp fra industrien en vesentlig del av forurensningen.

Industri viktig kilde noen steder

På enkelte steder i Norge er industri en vesentlig viktig kilde til lokal luftforurensning. 

Utslippene fra industrien kan bestå av mange ulike stoffer, og varierer med type industri og hva som produseres. Svevestøv, nitrogendioksid, svoveldioksid, metaller og PAH er blant stoffene som kan slippes ut fra industrien.

I tillegg påvirkes luftkvaliteten i Norge av industriutslipp i andre land som transporteres til Norge med vinden. Det er små svevestøvpartikler (PM10 og PM2,5) og gasser som ozon som lettest transporteres med vinden til Norge.

Bidrar, men mindre enn veitrafikk og fyring

På landsbasis er industri generelt en mindre viktig kilde til lokal luftforurensning enn veitrafikk og vedfyring. Årsaken er strenge krav til rensing av utslipp, og at utslippene vanligvis slippes ut via høye skorsteiner. 

Ved enkelte industriområder kan det likevel fortsatt oppstå høye nivåer av noen typer luftforurensninger. Tiltak som er iverksatt av industrien, blant annet i Mo i Rana, har hatt god effekt på redusere nivåene. I Mo i Rana har antall overskridelser av nasjonalt mål for svevestøv blitt kraftig redusert.

Høye konsentrasjoner i Sarpsborg og Pasvik

Konsentrasjoner over eller i nærheten av de helsebaserte grenseverdiene for svoveldioksid er i dag bare registrert gjennom målinger i Sarpsborg og Øvre Pasvik i Finnmark, nær grensen til Russland. Begge steder er industri hovedårsaken til overskridelsene, henholdsvis lokal industri (Borregaard) og Nikel i Russland.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Bedre teknologi og redusert virksomhet

Utslippene av svoveldioksid fra industrien i Norge er betydelig redusert på grunn av bedre teknologi, men også på grunn av redusert virksomhet.