Industri og luftforurensning

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Utslipp fra industri bidrar lite til luftforurensningen i større byer. I noen få mindre byer og tettsteder utgjør utslipp fra industrien en vesentlig del av forurensningen.

Bidrar, men mindre enn veitrafikk og fyring

Industri, forbrenningsanlegg for avfall og biobrensel og andre større punktkilder bidrar til lokal luftforurensning, men i mindre grad enn veitrafikk og vedfyring. Dette skyldes både strenge rensekrav til slike store kilder, lokalisering av utslippene og krav til kvaliteten på fyringsolje.

Ved enkelte industriområder kan det likevel fortsatt oppstå høye nivåer av noen typer luftforurensninger. Tiltak som er iverksatt av industrien, blant annet i Mo i Rana, har hatt god effekt på redusere nivåene. I Mo i Rana har antall overskridelser av nasjonalt mål for svevestøv blitt kraftig redusert.

Høye konsentrasjoner i Sarpsborg og Pasvik

Utslippene av SO2 i Norge er betydelig redusert på grunn av bedre teknologi, men også på grunn av redusert virksomhet. 

Konsentrasjoner over eller i nærheten av de helsebaserte grenseverdiene for SO2 er i dag bare registrert gjennom målinger i Sarpsborg og Øvre Pasvik i Finnmark, nær grensen til Russland. Begge steder er industri hovedårsaken til overskridelsene, henholdsvis lokal industri (Borregaard) og Nikel i Russland.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut