Fredning av kulturmiljøer

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport Read in English

Tidligere var det mest enkeltstående monumenter og praktbygninger som ble vernet. I dag legges det større vekt på å bevare kulturmiljøer og kulturminner knyttet til vanlige menneskers liv og virke.

Ti kulturmiljøer er fredet

Et kulturmiljø er et område der kulturminnene inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Et kulturmiljø kan fredes for å bevare områdets kulturhistoriske verdi.

Ti kulturmiljøer er til nå fredet av Kongen i statsråd:

Eksempel på kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, en setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger. Naturelementer med kulturhistorisk verdi kan også være en del av et kulturmiljø. 

En kulturmiljøfredning berører som regel mange eiere, næringsliv og kommunen. Derfor er det viktig med en god og åpen prosess før fredningsvedtaket fattes.  Prosedyren for fredning går over en lengre periode, slik at alle sider av saken kan bli utredet. 

Endringer og inngrep påvirker kulturmiljøet

Riksantikvaren er opptatt av at fredete bygninger og kulturmiljøer er i bruk. Bruk er det beste vern. Men det er viktig at man tar vare på de kulturhistoriske verdiene som gir kulturmiljøet sitt særpreg og som gjør at det får status som område av nasjonal verdi. 

Et kulturmiljø påvirkes enten ved mindre enkeltendringer eller ved større endringer som berører hele miljøet. 

Ombygginger eller endringer av bygningseksteriør kan forandre kulturmiljøets preg. Kulturminneforvaltningen skal bidra med rådgivning for å finne gode løsninger for å kombinere vern og utvikling.

Beskyttelse, skjøtsel, forvaltning og informasjon

Fredning skal ivareta de kulturhistoriske verdiene i kulturmiljøet. Fredningsforskriften har bestemmelser for hva du kan og ikke kan gjøre innen området.   

Som regel må det søkes om tillatelse til alle utvendige bygningsarbeider og skjøtsel som ikke regnes som vanlig vedlikehold. Vanlig vedlikehold kan du som eier utføre uten å søke.  Prinsippene er at mest mulig av opprinnelige elementer skal beholdes, og vedlikehold skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse og materialbruk.

I en kulturmiljøfredning blir det ofte laget en forvaltningsplan for området som er fredet, slik at det holdes i hevd som et sammenhengende kulturmiljø. Forvaltningsplanen kan inneholde historikk og beskrivelse av kulturmiljøet, gode råd om vedlikehold og hvordan du skal gå fram for å søke om dispensasjon. 

For å ta vare på et kulturmiljø for etterslekten, er det viktig med samarbeid mellom kulturminneforvaltningen og eiere, kommunale myndigheter, næringsliv, organisasjoner og andre instanser.