Bergkunst

Publisert av Riksantikvaren Lag rapport

Bergkunst er forhistoriske bilder som er hugget, slipt eller malt i berg. Bergkunsten er svært utsatt for naturlig nedbryting og menneskelig påvirkning som bidrar til skade og ødeleggelse.

Mer enn 1700 steder med bergkunst i Norge

Det er registrert mer enn 1700 steder med bergkunst i Norge. Bergkunsten finnes i alle deler av landet, og er hovedsakelig fra steinalderen og bronsealderen. Mens motivene fra steinalderen er knyttet til jakt- og fangst, stammer jordbruksristningene fra bronsealderen.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

På begynnelsen av 1990-tallet kom det bekymringsmeldinger om bergkunstens tilstand, og i 1995 slo Riksantikvaren fast at over 90 prosent av bergkunsten hadde skader. Riksantikvaren startet derfor opp et nasjonalt bergkunstprosjekt i 1996. Arbeidet med sikre bergkunsten videreføres i dag gjennom et nytt bevaringsprogram.

Naturlige og menneskeskapte ødeleggelser

Helt siden bergkunsten ble laget har bergflaten vært utsatt for naturlige fysiske, kjemiske og biologiske nedbrytningsprosesser. Bergkunsten kan for eksempel skades som resultat av påvirkning fra faktorer som vann, frost, røtter.

Mange skader er imidlertid forårsaket av menneskelig aktivitet, som hærverk, anleggsvirksomhet og slitasje fra jordbruk og ferdsel. Også publikumsinteressen for bergkunst har ført til skader i tilfeller der lokalitetene ikke er tilstrekkelig sikret mot slitasje fra ferdsel på stedet.

Sikring av bergkunsten

Gjennom Bevaringsprogrammet for Bergkunst 2011-2020 skal bergkunsten sikres gjennom innhenting og registering av dokumentasjon for alle bergkunstlokaliteter i kulturminnebasen Askeladden.

Målet er at 200 bergkunstlokaliteter skal være forsvarlig sikret innen 2015. 100 av disse skal også være gjort tilgjengelige for publikum. I tillegg skal lokalitetene ivaretas på lang sikt gjennom regelmessig skjøtsel og vedlikehold.

Bergkunsten på Tennes i Troms er et eksempel på utført bevaringsarbeid. Her er helleristningene gjort tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne, og en spesiell lyssetting er tatt i bruk for at publikum skal se figurene bedre.