Klimagassutslipp fra transport

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Fra 1990-2016 har utslippene økt med 24 prosent. Veitrafikk står for over halvparten av utslippene.

Transport_2017fff-01.png

Stor økning siden 1990

Utslippene fra transport i Norge har økt med 24 prosent fra 1990-2016.

Veitrafikk er den største utslippskilden, og utslippene herfra økte med 28 prosent i perioden 1990-2016.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utviklingen i utslipp fra transport henger både sammen med økonomisk vekst og befolkningsutvikling: En større befolkning gir behov for mer person- og godstransport, og bedre betalingsevne gir oss mulighet til å reise oftere og mer effektivt.

Figuren under viser utslippene fra transportsektoren i forhold til de totale klimagassutslippene i Norge i 2016.

transport_utslipp_2016_r-01.png

Det er utslippene fra de raskeste transportmidlene - personbil og fly - som øker mest. Dette er energiintensive transportformene som gir høye utslipp av CO2.

Teknologiske forbedringer gjør likevel at utslippene fra transport ikke øker like mye som bruken skulle tilsi.

Utenriksreiser mer enn fordoblet siden 1990

Utenriks flytrafikk utgjorde 1,54 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2015 - som er mer enn en fordobling siden 1990. Utenrikstrafikk innebærer i denne sammenheng flyvninger fra norske lufthavner til en første destinasjon i utlandet, men ikke reisen videre derifra. Utslippet som er forårsaket av nordmenn vil dermed være betydelig høyere.

Utslippene fra utenrikstrafikk bokføres ikke på det norske klimagassregnskapet, men rapporteres frivillig til FNs klimakonvensjon. De er også omfattet av EUs kvotesystem.

20 prosent av utslippene fra sjøfart og fiske

Utslippene fra innenriks skipsfart og fiske utgjorde 18 prosent av de nasjonale klimagassutslippene fra transportsektoren i 2016. Innenriks skipsfart inkluderer passasjerskip og ferger, og skip som transporter gods.

Fritidsbåter er ikke inkludert og bokføres under «andre mobile kilder».

Utslippene fra innenriks skipsfart og fiske har blitt noe redusert de siste årene - og er 9 prosent lavere i 2016 enn i 1990. Mesteparten av nedgangen skyldes reduserte utslipp fra fiskefartøy.

Utslippene fra fiskeflåten svinger fra år til år, mye på grunn av vekslende fiskekvoter.

Sterk vekst i personbil og fly

Det har skjedd store endringer i måten vi reiser og beveger oss på de siste tiårene, og særlig antallet fritidsreiser har økt mye. Bedre økonomi har gitt oss mulighet til å bruke raskere former for transport, og bruken av personbil og fly har økt på bekostning av buss, bane og båt.

Transportarbeid

Måles i personkilometer (antall passasjerer på én tur multiplisert med kjørt distanse) og tonnkilometer (mengde transport for én tur multiplisert med kjørt distanse).

Eksempel: Dersom tre personer kjører tre kilometer i én bil, har bilen utført et transportarbeid på 3*3=9 personkilometer.

Figuren under viser at personbilenes samlede andel av transportarbeidet (se definisjon) økte fra 44 til 81 prosent fra 1960 til 2013, som er de siste tallene vi har tilgjengelig. Flyreisenes andel har økt fra 1 til 6 prosent i samme periode.

Persontransport_2013_tall.png

I de største byene i Norge har det imidlertid vært en økning i kollektivandelen for daglige reiser siden 2005, ifølge de nasjonale reisevaneundersøkelsene1. Dette kan blant annet skyldes bedre kollektivtilbud og restriksjoner på bilbruk. Den neste reisevanundersøkelsen kommer i 2017/18.

Mindre transport av gods på skip

Mens sjøtransport utgjorde omtrent en tredjedel av godstransporten i 1960, står skip for mindre av innenriks transportarbeid i 2011.Veitransportens andel har økt, mens jernbane har tapt andeler til transport på vei siden 1960.

Godstransport.png

Bedre tilgang på billig transport på vei - som ofte anses som mer pålitelig - og typen varer som transporteres, kan være noen av årsakene til at mer av godstransporten i dag skjer langs veiene.2

Utslippene fra flyreiser har økt kraftig

Utslippene fra innenriks flytrafikk (det vil si sivil og militær luftfart) utgjorde 2,4 prosent av de totale norske klimagassutslippene i 2015. Den sivile lufttrafikken står for mesteparten av disse utslippene, og har økt med 86 prosent siden 1990.

I tillegg kommer utslippene fra utenlandsreiser, men disse bokføres ikke på det norske utslippsregnskapet.

Mindre og mer miljøvennlig transport og tekniske tiltak

Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra transport. Dette gjelder for veitrafikk, fly, andre mobile kilder og sjøfart og fiske, og tiltakene handler om å:

  • Redusere transport totalt og få overgang til transportformer med lavere utslipp, for eksempel å sykle i stedet for å kjøre bil
  • Gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre utslipp per transportmiddel (for eksempel kjøre elbil i stedet for bil med dieselmotor)

Tiltak som reduserer transportbehovet

Flere ting kan redusere transportbehovet vårt, blant annet bedre planlegging av hvordan vi bor og jobber. En kompakt by- og tettstedsutvikling vil også være en forutsetning for viktige tiltak som overgang fra personbiler til kollektivtransport og mer sykkel og gange.

Bygging av nye boliger, kontorbygg, sykehus og lignende kan for eksempel konsentreres i områder der tilgangen på kollektivtrafikk er god.

Samtidig kan flere reise i samme bil, eller man kan dele bil. Også transporten av varer kan planlegges slik at flere virksomheter får leveranser fra én varebil.

Overgang til mer miljøvennlige transportmåter

Mer kollektivtrafikk, flere som går og sykler, og overgang fra personbil og fly til buss, tog og t-bane, bidrar til å redusere utslippene fra transport.

Innenfor godstransport kan utslippene reduseres ved å frakte gods på jernbane eller med skip der det er mulig.

Tekniske tiltak

Overgang til null- og lavutslippsteknologi for transportmidler (som el- og hybridkjøretøy/fartøy) og bruk av biodrivstoff er eksempler på tekniske tiltak som kan redusere klimagassutslipp.

Å gå over til nullutslippsteknologi i sjøtransport vil også redusere utslipp, men det vil ta lenger tid å gjennomføre på grunn av skipenes lange levetid.

Tiltak i den eksisterende flåten kan derfor monne mye på kort sikt. Dette kan være tiltak som gjør transporten mer energieffektiv, som for eksempel å kjøre med lavere fart eller velge ruter ut i fra værforhold.

Forbedringer av gamle fly og mer drivstoffeffektive nye fly, gjør at utslippene fra flytrafikk reduseres. Et fly kjøpt i 2015 er forventet å ha 30 prosent mindre CO2-utslipp per passasjerkilometer sammenlignet med et fly fra 2008.

I tillegg er det mulig å gjøre flyenes bevegelser på bakken mer effektive, blant annet ved å redusere taksetider og oppgradere planleggingsverktøy og datasystemer. Det er også innført standarder for innblandinger av biodrivstoff.