Lystgass (N2O)

Publisert av Miljødirektoratet

Lystgass (N2O) regnes som den tredje viktigste naturlige klimagassen i Norge, etter CO2 og metan. Gassen står for ca. fem prosent av de nasjonale klimagassutslippene. 

Over to tredeler av lystgassutslippene i Norge kommer fra jordbruk, og 14 prosent kommer fra produksjon av mineralgjødsel.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Utslipp fra jordbruk

Jordbruket er under stadig press til å produsere nok mat til en økende befolkning. Gjødsling øker imidlertid tilførselen av nitrogenforbindelser til jordsmonnet og stimulerer prosessene som danner lystgass. Både nitrogenholdig mineralgjødsel og husdyrgjødsel fører til økte utslipp av lystgass.

Produksjon og bruk av nitrogenholdig mineralgjødsel er mangedoblet siden den begynte på 1900-tallet. På grunn av kompliserte prosesser og diffuse utslipp fra jord, er det fortsatt stor usikkerhet rundt størrelsen på utslipp fra bruk av mineral- og husdyrgjødsel.

Utslippene av lystgass redusert med 38 prosent

Utslippene av lystgass vokste betydelig fram til starten av 1980-tallet på grunn av større produksjon og bruk av nitrogenholdig mineralgjødsel. I 1990 bidro lystgass med åtte prosent av de samlede norske utslippene av klimagasser.

I 2015 var andelen gått ned til i underkant av fem prosent.

Den viktigste årsaken til nedgangen i utslipp fra industrien er katalysatorteknologi som er utviklet og implementert av mineralgjødselprodusenten Yara. Denne teknologien har redusert utslippene per produsert mengde nitrogenholdig mineralgjødsel med ca. 80 prosent siden 2007.

Hva forventer vi i framtida?

I klimameldingen regnes det med at utslippene vil holde seg relativt stabile framover. Befolkningsveksten som er forventet å fortsette, vil imidlertid øke etterspørselen etter mat. Dersom denne skal dekkes helt eller delvis ved innenlands produksjon, vil det kunne gi økte utslipp. Økt import av mat eller fôr vil i stedet gi økte utslipp i utlandet.

Utslipp fra mineralgjødselproduksjon vil avhenge av produksjonsnivå.

Mineralgjødsel produseres på to fabrikker i Norge i dag, Yara Porsgrunn og Yara Glomfjord. I størrelsesorden 10-15 prosent av mineralgjødselproduksjonen forbrukes i Norge.

Utslippene fra hele produksjonen føres i det norske klimagassregnskapet i henhold til FNs klimapanels retningslinjer.