Klimagassutslipp fra veitrafikk

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Veitrafikk står for ca. 60 prosent av klimagassutslippene fra innenlands transport i Norge. Bruken av privatbiler har økt kraftig de siste 30 årene og utgjør den største andelen av utslippene fra veitrafikken. Transport av gods på vei har også økt.

Veitrafikk_2018-01.png

Utslippene økte med 28 prosent fra 1990 til 2016

CO2-ekvivalenter

Benevning som brukes for å kunne sammenligne de ulike klimagassenes evne til å varme opp atmosfæren. Utslipp av en gitt gass målt i CO2-ekvivalenter er et uttrykk for hvor mye CO2 som skal til for å gi tilsvarende oppvarming. I denne sammenhengen opererer man med ett hundreårs tidsperspektiv.

GWP (globalt oppvarmingspotensial) er et uttrykk for hvor sterk gassen er, og brukes som omregningsfaktor.

Les mer om GWP og drivhuseffekten

Klimagassutslippene fra veitrafikken økte med 28 prosent fra 1990 til 2016.

Personbiler utgjør den største andelen av utslippene - og står for 54 prosent. Tunge kjøretøy, det vil si lastebiler og busser, utgjør nærmere 30 prosent.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Klimagassutslippene fra veitrafikk består i all hovedsak av CO2. Utslippene av lystgass, som er et biprodukt av avgassrensingen, utgjør under én prosent av utslippene og har vært stabile de siste årene. Utslipp av partikler og nitrogenoksider (NOx) fra veitrafikk påvirker den lokale luftkvaliteten – spesielt i byene.

Sterk økning i bruk av personbil

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) eier annenhver nordmann en bil. Bruken av personbiler er mer enn femdoblet siden 1965, både målt i antall reisende og kilometer per person.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Transportarbeid

Måles i personkilometer (antall passasjerer på én tur multiplisert med kjørt distanse) og tonnkilometer (mengde transport for én tur multiplisert med kjørt distanse).

Eksempel: Dersom tre personer kjører tre kilometer i én bil, har bilen utført et transportarbeid på 3*3=9 personkilometer.

Andelen kjøretøy som frakter gods langs veiene har også økt - på bekostning av sjø og jernbane. Samtidig har også det totale transportarbeidet (se definisjon) økt kraftig. Det vil si at både mengden gods som transporteres og antall kilometer det blir transportert, har økt.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Utslippene av CO2 har økt mindre enn trafikken

CO2-utslippene fra lette kjøretøy har ikke økt like mye som veksten i trafikk skulle tilsi. Det er både fordi bilmotorene har blitt mer energieffektive og fordi flere har gått over til null- eller lavutslippskjøretøy som elbiler og hybridbiler.

Flere kjører også dieselbiler i stedet for bensinbiler, som gir lavere utslipp av CO2 per liter drivstoff.

Dieselkjøretøy gir imidlertid mer utslipp av NOx og partikler som fører til lokal luftforurensning.

Mindre trafikk og mer miljøvennlige transportformer

Både mindre trafikk, overgang til miljøvennlige transportformer og tekniske tiltak, kan redusere klimagassutslippene fra veitrafikken. En viktig politisk målsetning er at veksten i persontransport i storbyområdene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange.

Vi kan skille mellom tiltak som bidrar til å redusere transportomfanget eller som fører til bruk av mer miljøvennlige transportformer, og tiltak som kan redusere utslippene per transportform. For å redusere transportbehovet vårt eller få en overgang til mer kollektivtransport, sykling og gåing, kan vi for eksempel:

  • Utvikle mer kompakte byer og tettsteder: Dette er også en forutsetning for å øke andelen kollektivtrafikk og sykkel og gange
  • Gjøre det mer attraktivt å velge kollektivt, blant annet ved å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, forbedre kollektivnettet og reduserekollektivtakster
  • Forbedre infrastrukturen for gående og syklende gjennom bedre tilrettelegging, for eksempel bygge flere og mer sammenhengende gang- og sykkelveier
  • Øke bruken av videomøter og hjemmekontor for å unngå unødvendige reiser
  • Organisere personreiser bedre: Bildeling og økt bruk av leiebil, samkjøring, mobilitetsplanlegging og mobilitetssentraler
  • Redusere bilbruk gjennom å øke prisen på bruk av bil og innføre parkeringsrestriksjoner ved arbeidsplasser
  • Samordne godstransport på vei: Planlegge transporten slik at en organisasjon kan få alle varer i en leveranse, i stedet for med en varebil per produkt

Vi kan også gjennomføre tekniske tiltak for å redusere utslipp:

  • Økt bruk av null – og lavutslippskjøretøy, det vil si biler med elektrisk- eller hydrogen-fremdrift eller hybridbiler
  • Økt innblanding av biodrivstoff i vanlig diesel og bensin og flere kjøretøy som går på tilnærmet ren bioetanol (E85), biodiesel (B33 eller B100) eller biogass
  • Innfasing av nye personbiler med lavere drivstofforbruk (og klimagassutslipp)