F-gasser

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

I Norge har vi hatt relativt store utslipp av fluorholdige gasser, eller f-gasser. Utslipp av perfluorkarboner (PFK-gasser) fra produksjonen av aluminium har vært relativt store, men er nå redusert. I dag utgjør utslipp av hydrofluorkarboner (HFK-gasser), spesielt fra kjøle- og fryseanlegg, de største utslippene av f-gasser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

I 1990 utgjorde PFK-gassene over sju prosent av de totale klimagassutslippene. Utslippene kom fra produksjon av aluminium. Forbedringer i teknologi og driftsrutiner gjør at utslippene har blitt kraftig redusert.

I 2016 utgjorde utslippene 200 000 tonn CO2-ekvivalenter, eller 0,4 prosent av de totale klimagassutslippene.

PFK-gasser blir i liten grad brukt i produkter.

Utslipp av HFK-gasser

HFK-gasser er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy. I 1990 var utslippene nærmest ubetydelige, men fra midten av 1990-årene økte bruken av HFK som erstatning for ozon-nedbrytende gasser som KFK, haloner og HKFK.

Utslippene av HFK har økt mye, og utgjorde over tre prosent av de totale klimagassutslippene i 2016. I 2003 ble det innført en avgift på produksjon og import av HFK, som gjorde at veksten avtok. En forskrift som begrenser bruk av gassen i enkelte produkt og som stiller krav til håndteringen av HFK-gassen, har også trolig påvirket utslippsutviklingen positivt.

Utslippene gikk for første gang, siden utslippsvekstens startet på 1990-tallet, litt ned fra 2014 til 2015, men deretter litt opp igjen i 2016. Det er forventet at også utslippene på litt lengre sikt vil gå ned som et resultat av nye reguleringer.

Utslipp av svovelheksaflourid (SF6)

SF6 ble tidligere brukt i produksjon og gjenvinning av magnesium, men denne bruken har opphørt. Også annen bruk av SF6 er avtagende.

I dag er lekkasjeutslipp fra gassisolerte høyspentbrytere (GIS) den viktigste kilden til utslipp av SF6 fra produkter. Disse økte jevnt fra 1990. Inngåelse av en frivillig avtale med høyspentbransjen i 2002 har ført til at utslippene fra denne kilden har blitt redusert med 75 prosent siden 2002. 

Utslippene i 2016 utgjorde mindre enn 0,2 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

Usikkerhet ved beregning av utslipp

I tilfeller hvor utslippet skjer direkte etter bruk av f-gasser i produkter, er det enkelt å beregne utslippene av f-gasser. Men i de fleste tilfeller er det en tidsforsinkelse og ingen direkte sammenheng mellom bruk og utslipp av f-gasser. Når utslippene skyldes lekkasjer fra kjøleanlegg eller gasser som blir frigjort fra isolasjonsskum, er det for eksempel vanskeligere å anslå størrelsen på utslippene.