F-gasser

Publisert av Miljødirektoratet

I Norge har vi hatt relativt store utslipp av fluorholdige gasser, eller f-gasser. Utslipp av perfluorkarboner (PFK-gasser) fra produksjonen av aluminium har vært relativt store, men er nå redusert. I dag utgjør utslipp av hydrofluorkarboner (HFK-gasser), spesielt fra kjøle- og fryseanlegg, de største utslippene av f-gasser.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

I 1990 utgjorde PFK-gassene over sju prosent av de totale klimagassutslippene. Utslippene kom fra produksjon av aluminium. Forbedringer i teknologi og driftsrutiner gjør at utslippene har blitt kraftig redusert.

I 2015 utgjorde utslippene 150 000 tonn CO2-ekvivalenter, eller 0,3 prosent av de totale klimagassutslippene.

PFK-gasser blir i liten grad brukt i produkter.

Utslipp av HFK-gasser

HFK-gasser er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy. I 1990 var utslippene nærmest ubetydelige, men fra midten av 1990-årene økte bruken av HFK som erstatning for ozon-nedbrytende gasser som KFK, haloner og HKFK.

Utslippene av HFK har økt mye, og utgjorde over to prosent av de totale klimagassutslippene i 2014. I 2003 ble det innført en avgift på produksjon og import av HFK, som gjorde at veksten avtok. En forskrift som begrenser bruk av gassen i enkelte produkt og som stiller krav til håndteringen av HFK-gassen, har også trolig påvirket utslippsutviklingen positivt.

Utslippene gikk for første gang, siden utslippsvekstens startet på 1990-tallet, litt ned fra 2014 til 2015. Det er forventet at også utslippene på litt lengre sikt vil gå ned som et resultat av nye reguleringer.

Utslipp av svovelheksaflourid (SF6)

SF6 ble tidligere brukt i produksjon og gjenvinning av magnesium, men denne bruken har opphørt. Også annen bruk av SF6 er avtagende.

I dag er lekkasjeutslipp fra gassisolerte høyspentbrytere (GIS) den viktigste kilden til utslipp av SF6 fra produkter. Disse økte jevnt fra 1990. Inngåelse av en frivillig avtale med høyspentbransjen i 2002 har ført til at utslippene fra denne kilden har blitt redusert med 75 prosent siden 2002. Utslippene i 2015 utgjorde 0,1 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge.

Usikkerhet ved beregning av utslipp

I tilfeller hvor utslippet skjer direkte etter bruk av f-gasser i produkter, er det enkelt å beregne utslippene av f-gasser. Men i de fleste tilfeller er det en tidsforsinkelse og ingen direkte sammenheng mellom bruk og utslipp av f-gasser. Når utslippene skyldes lekkasjer fra kjøleanlegg eller gasser som blir frigjort fra isolasjonsskum, er det for eksempel vanskeligere å anslå størrelsen på utslippene.