Klimaendringer og naturmangfold

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Arter er ofte svært godt tilpasset omgivelsene de lever i, og dersom klimaet endres, kan flere av artene få problemer. Dersom endringene kommer raskere enn de naturlige økosystemene rekker å tilpasse seg, kan sårbare arter og naturmiljøer reduseres eller forsvinne.

Naturmangfoldet kan gå tapt

Endringer i klima påvirker samspillet i naturen og mangfoldet av arter. Risikoen for at en stor andel planter og dyr dør ut, øker jo større klimaendringene blir.

Samtidig er ikke klimaendringer det eneste som påvirker naturen. Arealendringer, gjengroing, fysiske inngrep og forurensning er også med på å endre forholdene i naturens økosystemer. Å redusere slike påvirkninger kan gjøre naturen i bedre stand til å tilpasse seg klimaendringene, men de negative konsekvensene kan ikke unngås helt.

Arter må flytte på seg

Når det blir varmere, vil mange arter søke mot områder som har like omgivelser som de har vært vant med tidligere. Mange dyr og planter har allerede flyttet på seg eller endret atferdsmønster på grunn av klimaendringene – både på land og i vann. Frukttrærne endrer seg for eksempel ved å blomstre tidligere om våren.

De fleste arter har altså evne til å tilpasse seg endringer i miljøet, men det er viktig å legge til rette for at de får mulighet å tilpasse seg. Ettersom klimaendringene virker sammen med en rekke andre påvirkningsfaktorer, er det den samlede belastningen som avgjør hvor utsatt artene er. Derfor må vi både sikre store bestander av artene, samtidig som vi må jobbe for å minske trusselen fra andre påvirkningsfaktorer enn klima.

Dersom det blir mer enn to grader varmere, er det mange arter som ikke vil klare å forflytte seg til områder med et mer egnet klima, ifølge FNs klimapanel. De som ikke klarer å tilpasse seg raskt nok, vil bli færre eller dø ut.

Figuren viser evnen dyr og planter har til å forflytte seg i forhold til hvordan klimasonene endrer seg. Klimasonene er en inndeling av klimaet. Grunnlaget for hvordan klimasonene endrer seg i framtida er basert på utviklingsbanene fra FNs klimapanel. Ved utviklingsbanen som har høyest utslipp (RCP 8.5), ser vi at hjortedyr og insekter som spiser planter har klart å flytte seg.

figur_klimasoner_arter_2015_GH.png

 

Konsekvenser i Arktis

Den gjennomsnittlig årstemperaturen i Arktis har økt om lag dobbelt så mye som i resten av verden de siste tiårene, selv om det er noen variasjoner innenfor regionen. Dersom den nåværende trenden med nedsmelting av is i Arktis fortsetter, vil for eksempel flerårsisen i havet i området være borte innen 2100. Det vil ha dramatiske følger, spesielt for det biologiske mangfoldet i området. For eksempel vil endringene true utbredelse av dyrearter som isbjørn, hvalross og sel.

Skogen er utsatt

Skogen spiller en viktig rolle for jordas klima. Den tar opp og lagrer karbon i trærne, i jorda og i busker og kratt og er et viktig levested for svært mange av jordas arter. Skog er sårbar for endringer i temperatur, nedbør og ekstreme værhendelser.

Klimaendringene vil føre til at skogstyper og arter som tidligere har vært vanlig ved lavere breddegrader, vil forflytte seg til høyere breddegrader og høyder. For områdene som blir tørrere, vil risikoen for skogbranner øke.

FNs klimapanel viser at klimaendringer og endret bruk av landarealer kan redusere mengden CO2 som skogen naturlig tar opp på land innen år 2100. Dette er et eksempel på en selvforsterkende effekt, fordi det vil bidra til mer CO2 i atmosfæren og dermed forsterke den globale oppvarmingen.

Skogbruk og mer planting av trær kan være et tiltak for å redusere klimaendringer, men kan også påvirke det biologiske mangfoldet. Vi må derfor både ta hensyn til både naturmangfold og klimaendringer.

Fra karbonopptak til utslippskilde

Det anses som sannsynlig at netto karbonopptak i vegetasjon og jordsmonn verden over vil begynne å synke senere i dette århundret. Dette vil bidra til mer CO2 i atmosfæren og dermed forsterke den globale oppvarmingen.

Tap av naturtyper

Naturtyper som alpine høyfjellsområder og polarområder er i fare når klimaet endres. Opprinnelige arter kan bli fortrengt av arter som er tilpasset et varmere klima. Små isolerte områder med spesiell artssammensetning er særlig utsatt.