Ekstremvær

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Klima er endringer av vær over tid. Derfor er det svært vanskelig å fastslå at én værhendelse som for eksempel en bestemt orkan, storm eller flom oppstår på grunn av klimaendringer. FNs klimapanel viser imidlertid at det er observert flere episoder med ekstremvær siden 1950, og at klimaendringer vil gi oss mer hyppig og kraftig ekstremvær i framtida.

Ifølge FNs klimapanel er det sannsynlig at menneskeskapte utslipp av klimagasser har medvirket til flere tilfeller med ekstremt høye temperaturer og uvanlig høyt havnivå. Sammenhengen mellom andre typer ekstremvær, som tropiske sykloner, og menneskeskapte utslipp av klimagasser, er mer usikker.

Det er imidlertid forventet at klimaendringene vil føre til endringer i hvor hyppige og intense framtidens ekstreme vær- og klimahendelser blir.

Klimaendringene vil også endre hvor, når og varigheten av ekstremvær – og kan gi ekstremvær og klimahendelser av et hittil ukjent omfang.

Risikoen for mer, og kanskje kraftigere, ekstremvær er moderat til høy allerede når det blir mer enn én grad varmere enn i førindustriell tid. Kystområder er utsatt for stigende havnivå, og det vil for eksempel forsterke episoder med springflo. I urbane områder vil blant annet tørke, hete, stormer, ekstrem nedbør og flom, oversvømmelse og skred utgjøre en trussel.

Mer ekstremvær

Det er svært sannsynlig at det globalt har vært en samlet økning i antall varme dager og netter siden 1950. Samtidig har det i samme periode vært en samlet nedgang i antall kalde dager og netter.

FNs klimapanel regner det også som sannsynlig at det siden 1950 har blitt vanligere med hetebølger, ekstreme nedbørsmengder og flom i mer enn halvparten av landområdene som vi har målinger for.

Det er indikasjoner på at områdene rundt Middelhavet og Vest-Afrika har vært utsatt for flere og kraftigere tørkeepisoder siden 1950-årene, mens områder i det sentrale Nord-Amerika og nordvest-Australia har hatt færre og mindre kraftige tørkeperioder i samme periode.

For å si noe sikkert om ekstremvær er man svært avhengig av å ha et godt nettverk av målestasjoner på mange steder i verden. Mange steder finnes det ikke slike målestasjoner, og derfor kan vi bare si noe om de stedene som vi har gode data for. Fordi ekstremvær ofte treffer svært lokalt, vil det også være vanskelig å generalisere for større områder.

Mer nedbør

Fra 1900 til 2005 økte nedbøren (regn, sludd og snø) betydelig i deler av Amerika, Nord-Europa og Nord- og Sentral-Asia. Samtidig var det mindre nedbør i deler av Afrika og middelhavsområdet og i deler av Sør-Asia.

ekstremvar2015_770.png

Du finner kart for tidligere år fra National Ocean and Atmospheric Administration her:

Spesialrapport om ekstremvær

I 2011 kom klimapanelet med en rapport om håndtering av risiko ved ekstremvær og katastrofer. Ifølge rapporten er det nærmest sikkert at ekstremt varme dager vil forekomme oftere i løpet av dette århundret. Vi vil få flere hete dager og hetebølger, flere dager med ekstrem nedbør og færre kalde dager. Dette vil igjen medføre økt risiko for flom og tørke mange steder.

Ifølge FNs klimapanel er det sannsynlig at antall tropiske sykloner på sikt enten vil minke eller i hovedsak være uendret. Videre sier forskerne at det er sannsynlig at de tropiske syklonene vil bli mer intense, med høyere vindhastigheter og mer nedbør de neste hundre årene.

Det er viktig å huske at de forventede klimaendringene fram til 2100 trolig langt vil overstige det vi opplevde i forrige århundre:

  • Økningen i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren som har funnet sted de siste 200 årene, er beskjeden i forhold til den økningen som vil komme i løpet av dette århundret. Konsentrasjonen av CO2, som er den viktigste klimagassen, har økt 40 prosent fra rundt 280 ppm på 1800-tallet til 393 ppm i 2012.
  • De samme tendensene gjelder temperaturen. Økningen i den globale middeltemperaturen fra 1880 til 2012 var 0,85 grader. Fram til slutten av dette århundret forventes en langt større temperaturstigning - opp mot 4 grader - hvis utslippene fortsetter å øke som hittil.

Ekstremværhendelsene de senere årene kan derfor gi oss en forsmak på hva som kan ventes å bli mer vanlig i årene framover.