Vaske- og rengjøringsmidler

Publisert av Miljødirektoratet

Mange vaske- og rengjøringsmidler regnes ikke som helse- og miljøskadelige, men endel produkter kan inneholde kjemikalier som vanskelig brytes ned i naturen. I mange tilfeller er det mulig å velge bort produkter som inneholder farlige kjemikalier.

Stadig nye typer produkter på markedet

Det kommer stadig nye produkter på markedet. I tillegg til vanlige eller "tradisjonelle" vaskemidler finnes det nå vaskemidler som er tilsatt bakteriedrepende stoffer, og mange vaskemidler har kommet i sprayform.

Det samlede forbruket av faremerkede vaske- og rengjøringsmidler var rundt 110 000 tonn i 2013. Disse tallene inkluderer ikke rengjøringsmidler som brukes i industriprosesser. Tall fra produktregisteret viser at det årlige private forbruket av faremerkede rengjøringsmidler ligger på rundt 60 000 tonn.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Farlige stoffer kan skade helse og miljø

Vaskemidler kan inneholde stoffer som er farlige for miljøet på kort eller lang sikt. Produkter til enkelte spesielle formål kan inneholde stoffer som er kreftfremkallende eller kan påvirke forplantningsevnen. De fleste vaskemidler er ikke klassifisert som helseskadelige.

Antibakterielle stoffer kan være farlige både for helse og miljø, og kan også gjøre bakterier motstandsdyktige mot antibiotika. Slike stoffer gjør ikke vaskemidlene mer effektive. Spesialrengjøringsmidler inneholder ofte flere og mer betenkelig kjemikalier enn de tradisjonelle vaskemidlene.

Vaskemidler inneholder ofte tensider. Enkelte tensider er tungt nedbrytbare. Kationiske tensider er meget giftige for vannlevende organismer. De mest skadelige er ikke lenger tillatt brukt i norske og europeiske produkter, men de kan forekomme i produkter importert fra land utenfor Europa.

Et eksempel på ikke-ioniske tensider er nonylfenoletoksilat som brytes ned til nonylfenol. Nonylfenol er tungt nedbrytbart, bioakkumulerer og er meget giftig for vannlevende organismer. Det mistenkes for å være hormonforstyrrende og gi skade på foster og forplantningsevne, og er klassifisert som etsende. Nonylfenoler og nonylfenoletoksilater er ikke tillatt brukt i vaskemidler i Norge og Europa.

Noen kjemikalier kan fremkalle allergiske reaksjoner, og sterke rengjøringsmidler kan være etsende. Vaskemidler kan inneholde fosfor (fosfat, fosfonat). Fosfor fører til gjengroing av innsjøer og vassdrag. Det er krav til maksimalt innhold av fosfor i vaskemidler i Norge. Produktene skal være merket med informasjon om de inneholder fosfat eller ikke.

Jo mer vaskemidler vi bruker, jo mer slippes ut

Vaskemidlene blir ikke borte når du er ferdig med å vaske. Vaske- og rengjøringsmidler inneholder kjemikalier som ved bruk vil havne i avløpet, og enten slippes direkte ut til vann eller tilføres kloakkslammet i renseanleggene.

Bruk færre vaskemidler og dosér riktig

Du kan redusere miljøbelastningen ved å bruke minst mulig vaske- og rengjøringsmidler. Et alternativ kan være å bruke mikrofiberkluter. I mange tilfeller kan du da la være å bruke rengjøringsmidler, eller bruke færre produkter.

 

Velg miljømerkede produkter

Velg miljømerkede vaske- og rengjøringsmidler når det er mulig. Mange produkter på markedet er merket med offisielle miljømerker som Svanen og EU-blomsten. Det fins også andre miljømerker. Du kan lese mer om disse på nettsiden til Stiftelsen Miljømerking.

Dosér vaskemiddelet riktig, og velg gjerne konsentrater. De har mindre emballasje og færre fyllstoffer. Vask kun ved behov og fyll opp vaskemaskinen. Flere tips for miljøvennlig vasking finner du på Erdetfarlig.no

Les merkingen på emballasjen

Det er viktig å lese merkingen på emballasjen for å unngå fare og dosere riktig. Vaskemidler og emballasje skal være merket med blant annet informasjon om dosering, fosfatinnhold, innhold av konserveringsmidler og parfymestoffer. Dette er merking som kommer i tillegg til eventuell merking som kreves i henhold til forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.

Regulering av vaske- og rengjøringsmidler

Farlige kjemikalier i vaske- og rengjøringsmidler er regulert gjennom spesialregelverk i vaskemidelforordningen og produktforskriften, i tillegg til generelt kjemikalieregelverk som REACH og CLP.

  • EUs vaskemiddelforordning, som også gjelder i Norge, setter krav til nedbrytbarhet av tensider og grenser for fosforinnhold i enkelte vaskemidler til forbrukere. Forordningen setter også krav til informasjon og merking.
  • I Norge reguleres fosforinnhold i alle typer vaskemidler som ikke reguleres i vaskemiddelforordningen i produktforskriften.
  • Nonylfenol, oktylfenol og deres etoksilater er strengt regulert i REACH og i produktforskriften.
  • Det er deklareringsplikt til produktregisteret for alle faremerkede kjemikalier som omsettes i mengder på 100 kg eller mer per år.
  • Det europeiske kjemikalieregelverket REACH gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen.
  • CLP/merkeforskriften setter krav til merking og emballering av kjemikalier.