Merking av produkter

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Mange produkter inneholder kjemikalier som kan medføre fare for helse og miljø. Derfor er det viktig at både virksomheter og forbrukere er oppmerksomme på hva produktene inneholder.

Farlige kjemikalier skal klassifiseres og merkes slik at brukerne får informasjon om hvordan de skal håndteres for å unngå skade. Produkter kan også merkes om de er blant de mest miljøvennlige. Videre er det krav om CE-merking av blant annet elektriske og elektroniske produkter og leketøy.

Faremerking av kjemikalier

Kjemikalier som inneholder farlige stoffer skal fareklassifiseresog merkes med faresymboler, varselord og advarselssetninger. Kjemikalier skal også emballeres på en forsvarlig måte.

På denne måten får både virksomheter og forbrukere nødvendig informasjon om risiko, og hvordan de skal behandle kjemikaliene på en sikker måte. Fareklassifisering kan også medføre krav til avfallshåndtering eller gi omsetningsrestriksjoner.

Du kan lese mer om ulike faresymboler og farebetegnelser, og det regelverket som ligger til grunn:

Hvordan velge miljøvennlige produkter og kjemikalier

For miljøet er det best at det brukes så lite som mulig av faremerkede kjemikalier. Den enkleste måten å finne de mest miljøvennlige produktene på er å velge produkter merket med offisielle miljømerker.

Offisielle miljømerker

Miljømerking er et virkemiddel for å gjøre produktene mer miljøvennlige. I miljømerkede produkter og kjemikalier tillates ikke de farlige stoffene på prioritetslista.

Både produkter som møbler, elektriske produkter og tekstiler, og kjemikalier som for eksempel vaskemidler og maling, kan miljømerkes. Ved å velge miljømerkede produkter kan både profesjonelle brukere og forbrukere påvirke utviklingen i positiv retning.

Stiftelsen Miljømerking håndterer de to offisielle miljømerkene Svanemerket og EU-Blomsten i Norge. Felles for Svanen og EU-Blomsten er at det stilles strenge, absolutte helse-, miljø- og kvalitetskrav innenfor hele produktets livssyklus. Miljømerking kontrollerer at kravene overholdes før man tildeler et merke og det blir også utført kontroller etterpå.

svanen.png

Det finnes andre miljømerker med strenge miljøkrav, og merker relatert til energi, økologisk produksjon med mer. Se mer på Forbrukerrådet merkeoversikt.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Det er et resultat av nordisk samarbeid der alle de nordiske landene er med. Svanemerket ble tatt i bruk i 1989. Merket betyr at både produktet, innpakningen og produksjonen oppfyller mange strenge miljøkrav.

Svanemerket omfatter mange produktgrupper; fra produkter til barn, bygg og bolig, personlig pleie til hoteller.

Se mer om svanemerket og oversikt over svanemerkede produkter på svanemerket.no eller Erdetfarlig.no.

EU-Blomsten

EU-Blomsten (ofte kalt Blomsten) er opprettet av EU-kommisjonen, og er et tilsvarende miljømerke som Svanen. Mens Svanen er nordisk, gjelder Blomsten for hele Europa. I Norge finnes det europeiske miljømerket Blomsten blant annet på interiørmaling, hoteller, barnesko, barneklær og andre tekstiler. Det er et nært samarbeid mellom de to merkeordningene.

CE-merking

For noen produktgrupper som for eksempel elektriske og elektroniske produkter og leketøy er det krav til CE-merking. Dette er produsentens erklæring om at produktet er produsert i henhold til gjeldende krav til blant annet helse- og miljøskadelige stoffer.

CE-merket skal påføres produktet av produsenten og merket skal være, synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.

 ce.png