Maling, lakk og lim

Publisert av Miljødirektoratet

Maling, lakk og lim kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som kan medføre skade helse og miljø under produksjon og bruk av produktene, eller når produktene kastes.

Maling, lakk og lim kan inneholde farlige stoffer

Maling, lakk og lim kan inneholde stoffer som kan være farlige for helse og miljø. De kan for eksempel inneholde miljøgifter som blykromater, blysulfater, kort- og mellomkjedete klorparafiner, ftalatet DEHP, bisfenol A, tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) og nonylfenol og nonylfenoletoksilater. De kan også inneholde biocider.

Noen av miljøgiftene er det forbudt å bruke i maling. Blant annet er flere blyforbindelser forbudt i EU, Norge og andre EØS-land. For maling og lakk er det i tillegg begrensninger på innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC). Produkter som er behandlet med maling, lakk eller lim, og som er produsert utenfor EU/EØS, kan imidlertid inneholde stoffer som det ikke er tillatt å bruke i Norge.

Maling og lakk deles gjerne inn i to hovedgrupper: vannbaserte og oljebaserte.

I oljebasert maling er farge og fyllstoff blandet med organiske løsemidler, og tradisjonelt har det meste av dette vært VOC. Krav til lavt VOC-innhold har medført at det har blitt vanlig med vannbaserte produkter, men også vannbaserte produkter inneholder noe VOC.

Farlige stoffer kan skade helse og miljø

Maling, lakk og lim kan inneholde flere ulike miljøgifter. Miljøgifter er kjemikalier som er tungt nedbrytbare og som oppkonsentreres i næringskjeden. De kan i tillegg være giftige og gi langtidsvirkninger som kreft, skade på forplantningsevnen eller endring av arvestoffet.

Når miljøgifter kommer inn i næringskjeden kan de havne i maten vi spiser. Mange av stoffene kan transporteres med luft- og havstrømmer langt fra utslippskildene.

Biocider er aktive stoffer som forstyrrer, uskadeliggjør eller som på andre måter forhindrer virkninger av skadelige organismer som sopp, insekter eller rotter. Mange produkter som inneholder biocider har betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø, siden det nettopp er produktenes giftige egenskaper som gir ønsket effekt overfor de skadelige organismene. 

Flyktige organiske løsemidler (VOC) er organiske forbindelser som lett damper av fra produkter og som kan være skadelig for helse og miljøet på flere måter. For de som bruker og arbeider med produkter som inneholder organiske løsemidler, kan den direkte eksponeringen forårsake svimmelhet, hodepine og irritasjon i øyne og luftveier. I tillegg kan gjentatt eksponering føre til langtidseffekter som skader på sentralnervesystemet.

VOC kan også føre til økte nivåer av bakkenær ozon som dannes når nitrogenoksider (NOx) og VOC reagerer med hverandre kjemisk under påvirkning av sollys (fotokjemisk reaksjon). For høye nivåer av bakkenær ozon kan ha negativ påvirkning på menneskers helse, naturlig vegetasjon og avlinger og visse materialer.

Den største kilden til utslipp av VOC i Norge er bruk av oljeholdige eller løsemiddelbaserte produkter fra maling og lakk..

Vannbaserte produkter generelt mest miljøvennlige

Vannbaserte produkter er i hovedsak mer miljøvennlige enn produkter som inneholder organiske løsemidler, og medfører i mindre grad helseskader. Men også vannbaserte produkter kan inneholde stoffer som virker irriterende på øyne og luftveier, spesielt for personer som er sensitive. Vannbaserte produkter inneholder også ofte noe VOC.

Økt levestandard gir økt oppussing

I takt med at levestandarden øker endres livsstilen og vi får flere muligheter, blant annet til å bygge på og pusse opp boligen og hytta. Dermed er også forbruket av maling og lakk relativt høyt i Norge.

Relativt stabilt forbruk av maling og lakk som inneholder farlige stoffer

Til tross for høy aktivitet når det gjelder nybygg og oppussing og dermed et økende forbruk av maling og lakk totalt, viser tall fra produktregisteret at forbruket av maling med helse- og miljøfarlige stoffer har holdt seg relativt stabilt de siste 10 årene. Vi ser derfor et skifte mot økt bruk av mindre skadelige produkter.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Bruken av noen stoffer har gått ned. Dette gjelder først og fremst stoffer som kan gi kreft, reproduksjonsskader eller arvestoffskader (CMR). Ifølge opplysninger fra bransjen skyldes nedgangen at de vannbaserte maling- og lakkproduktene har tatt over større deler av markedet.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Velg miljømerkede produkter

Ved kjøp av maling, lakk eller lim er det best å velge et miljømerket produkt. Disse er vurdert etter strenge kriterier og tar hensyn både til miljø og helse ved at de inneholder mindre helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Du kan lese mer om dette hos Stiftelsen Miljømerking.

Velg gjerne vannbaserte produkter når det er mulig. Forhandleren skal ha kunnskap om riktig bruksområde og framgangsmåte. Advarselsmerkingen på emballasjen skal gi informasjon om farer ved bruk av produktet. Det er også viktig å sørge for god utlufting ved bruk av maling, lakk eller lim.

Rester behandles som farlig avfall

Rester av maling, lakk og lim skal behandles som farlig avfall og leveres til kommunens mottak for farlig avfall. Du finner ditt nærmeste leveringssted for farlig avfall på www.sortere.no.

Tom og tørr emballasje uten produktrester kan stort sett sorteres på vanlig måte, og leveres til materialgjenvinning sammen med annet husholdningsavfall. Emballasje i plast leveres sammen med annen plastemballasje, og emballasje i metall leveres til din lokale gjenvinningsstasjon.

Unntak fra dette er emballasje som er merket med symbol for akutt giftig, oksiderende, gass under trykk, eksplosjonsfarlig, brannfarlig, eller kroniske helsefare. Denne typen emballasje skal leveres til kommunale mottak for farlig avfall.