Elektriske og elektroniske produkter

Publisert av Miljødirektoratet

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder mange ulike stoffer, og noen av dem kan være helse- eller miljøfarlige. Stoffene kan havne i naturen hvis produktene ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

EE-produkter inneholder farlige stoffer

EE-produkter består ofte av mange ulike deler som inneholder mange forskjellige stoffer - som tungmetaller og organiske forbindelser. Noen av stoffene kan være skadelige for helse og miljø. Plast- og gummikomponenter som i for eksemple ledninger, deksler og kretskort kan inneholde bromerte flammehemmere og ftalater, vippebrytere og lysstoffrør kan inneholde kvikksølv, batterier kan inneholde tungmetaller, eller det kan være bly i loddetinn.

Stor utskifting av EE-produkter

Vi skaffer oss stadig flere og flere EE-produkter, både fordi de er billigere enn før og fordi det raskere enn før utvikles produkter med nye funksjoner. Vi kvitter oss derfor også med dem mye oftere enn før, fordi de fort blir umoderne, eller fordi de går i stykker og det ikke lønner seg å reparere dem. Dette fører til at mengdene EE-avfall stadig øker.

Farlige stoffer kan spres til omgivelsene

De farlige stoffene i EE-produktene kan påvirke oss og omgivelsene på mange måter. Dette kan gjelde helt fra produksjonsfasen til gjenvinning av materialer i produktene når de kastes.

Farlige stoffer i EE-produkter vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan likevel være en mulig kilde til spredning i innemiljøet. For eksempel vil en sparepære eller et lysstoffrør som knuses, slippe ut kvikksølv som vil ligge og dampe av i lang tid hvis det ikke blir fjernet. Et annet eksempel er funn av bromerte flammehemmere i husstøv. Det kan komme fra EE-produkter.

Hvis EE-avfall havner på søppelfyllingene, vil de farlige stoffene etter hvert kunne vaskes ut og havne i naturen via sigevannet.

Mottaksordninger for EE-avfall og forbud mot farlige stoffer

I Norge har private forbrukere kunnet levere EE-avfall gratis til forhandlerne helt siden 1998. EE-avfall kan leveres gratis i enhver butikk som selger tilsvarende produkter, og du behøver ikke ha kjøpt dem der. EU har tatt etter Norges krav om innsamling og behandling av EE-avfall.

Miljødirektoratet arbeider for at forhandlere stadig skal få bedre mottaksordninger, og for at de skal informere bedre om ordningen med gratis innlevering av EE-avfall.

Regulering av farlige kjemiske stoffer

Sommeren 2006 ble noen farlige kjemiske stoffer i EE-produkter forbudt. Det gjelder bly, kvikksølv og kadmium, seksverdig krom og flere bromerte flammehemmere. Det er satt grenser for hvor mye produktene kan inneholde av disse stoffene. EU har nå vedtatt å utvide listen over forbudte stoffer med de fire ftalatene DEHP, BBP, DBP og DIBP. Endringene trer i kraft fra og med 2019. For noen produktområder trer bestemmelsene i kraft fra og med 2021. Bestemmelsene vil gjøres gjeldende i Norge gjennom produktforskriften.

For noen produkter er det gjort unntak fra bestemmelsene, slik at de kan inneholde mer enn minstegrensen for stoffet. Det er for eksempel fremdeles tillatt med en viss mengde kvikksølv i sparepærer og lysstoffrør og bly og kadmium til helt spesielle formål. Unntakene er tidsbegrenset.