TRI (trikloreten, trikloretylen)

Publisert av Miljødirektoratet

TRI brukes til industriell avfetting av metaller. Stoffet er kreftfremkallende, skadelig for vannlevende organismer og kan gi negative langtidsvirkninger i miljøet. Forbruket av TRI har blitt kraftig redusert siden 1995.

Gir først og fremst luftforurensningsproblemer

TRI gir i hovedsak luftforurensningsproblemer. Lokale kilder har antakelig størst betydning for forekomsten av TRI i Norge, men stoffet kan også transporteres langt med luftstrømmer. Vi har mangelfulle data om forekomsten av TRI i miljøet i Norge.

TRI har flere alvorlige effekter

TRI er klassifisert som kreftfremkallende og mulig arvestoffskadelig. Stoffet kan påvirke det sentrale nervesystemet, gi døsighet og svimmelhet, og irritere huden og øynene.

TRI er tungt nedbrytbart og skadelig for vannlevende organismer, og kan derfor forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

Utslippene kraftig redusert siden 1995

Bruken av TRI er kraftig redusert. Fra 1995 til 2013 ble utslippene redusert med over 98 prosent.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

TRI brukes i hovedsak til industriell avfetting av metaller. Dette bruksområdet utgjør 75 prosent av all registrert bruk. Stoffet brukes også til lim og lignende produkter.

Forbruket av TRI til metallavfetting, lim og andre produkter ble redusert med over 98 prosent fra 1995 til 2013, og utslippet er redusert tilsvarende.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Noe utslipp ved forbrenning

TRI kan dannes ved forbrenning av klorholdig materiale, for eksempel ved forbrenning av avfall. Stoffet forekommer derfor trolig i utslipp både fra industriprosesser og i utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg. Disse utslippsmengdene er ikke kjent, men antas å være små.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Avgift på omsetting av TRI

TRI er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. Tilsyn med at krav og regler overholdes er et viktig virkemiddel for å sikre at utslippene holder seg lave i tiden framover.

Tiltak i Norge

  • I 2000 ble det innført avgift på omsetting av TRI. Dette har ført til en betydelig reduksjon i forbruket. Det ble også innført en refusjonsordning for TRI-avfall som leveres til gjenvinning. Refusjonsordningen ble opphevet 31.12.2015, fordi forbruket av TRI er sterkt redusert og det har kommet inn svært lite TRI-avfall de siste årene.
  • TRI-holdig avfall skal behandles som farlig avfall.
  • TRI er klassifisert som kreftfremkallende, det er derfor forbudt å omsette produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent TRI til vanlige forbrukere.

Internasjonalt samarbeid