Triklorbenzen (TCB)

Publisert av Miljødirektoratet

TCB er et klororganisk stoff. Stoffet er akutt og kronisk giftig for vannlevende organismer. Det er tungt nedbrytbart og bioakkumulerende. Ingen kilder med utslipp av betydning er registrert i Norge.

Lite informasjon om TCB i norsk miljø

TCB spres både til luft, vann og jord, og kan transporteres langt med luftstrømmer.

Vi har svært lite data om forekomst av TCB i luft, vann og jord i Norge. I 2006 ble forekomsten av en rekke organiske forurensninger og metaller undersøkt i slam fra fire norske renseanlegg. TCB ble funnet i lave konsentrasjoner i noen få prøver. TCB er også funnet i lave nivåer i sedimenter og fisk.

TCB har flere alvorlige effekter

TCB er tungt nedbrytbart. Stoffet er fettløselig og akkumuleres i organismer.

  • TCB er meget akutt og kronisk giftig for vannlevende organismer. Marine arter er mer følsomme for stoffet enn ferskvannsarter.
  • Stoffet er helseskadelig ved svelging, og irriterer huden.

All bruk har opphørt

Etter 2010 har det ikke vært registrert bruk av TCB i Norge. Utslippene er redusert med 80 prosent siden 1995. Noe TCB vil dannes ved forbrenning når klor og organisk materiale er tilstede, men dette vil gi svært lave utslipp. 

TCB ble tidligere brukt som løsemiddel for farger til tekstilfarging, som korrosjonshindrende middel og som tilsetningsstoff til PCB i transformatorer og store kondensatorer. Stoffet ble også brukt som laboratoriekjemikalie til forskningsformål, men har ikke vært registrert brukt til dette formålet etter 2012.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Noe utslipp av TCB fra forbrenningsprosesser

TCB kan dannes på samme måte som dioksiner, det vil si ved forbrenning når klor og organisk materiale er tilstede. TCB vil derfor kunne forekomme i små mengder i utslipp til luft fra for eksempel forbrenningsanlegg, prosessovner og motorer. Utslipp av TCB forekommer sammen med utslipp av andre klororganiske miljøgifter, som dioksiner og heksaklorbenzen.

Ingen utslippskilder med størrelse av betydning er registrert i Norge. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Forbud og internasjonale avtaler

Norske myndigheter har vedtatt et mål om at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av TCB i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. TCB er oppført på myndighetenes prioritetsliste.

Forbud mot TCB

  • TCB er strengt regulert i Norge og i EU. Det er forbudt å bruke TCB som et stoff eller i stoffblandinger i konsentrasjoner på 0,1 vektprosent eller mer. Noen prosesser der industrien har særlig god kontroll, er unntatt fra dette forbudet.

Internasjonalt samarbeid

  • TCB omfattes av EUs direktiv om utslipp til vann.
  • En risikovurdering for TCB er utarbeidet i EU. EU har konkludert med at TCB oppfyller kriteriene for persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT).