PER (tetrakloreten, tetrakloretylen)

Publisert av Miljødirektoratet

PER er et løsemiddel som hovedsakelig brukes til tekstilrensing. Stoffet er kreftfremkallende, giftig for vannlevende organismer og kan gi uønskede langtidsvirkinger i vannmiljøet. Utslippene ble redusert med 99 prosent fra 1995 til 2013.

Gir først og fremst luftforurensningsproblemer

PER gir hovedsakelig luftforurensningsproblemer. Lokale kilder har antakelig størst betydning for forekomsten av stoffet i Norge, men det kan også bli fraktet hit langveis fra med luftstrømmer. Vi har lite informasjon om forekomst av PER i miljøet i Norge.

Har flere alvorlige effekter for helse og miljø

PER er klassifisert som kreftfremkallende i kategori 2, det vil si at stoffet mistenkes for å kunne forårsake kreft. Stoffet kan påvirke det sentrale nervesystemet, føre til døsighet og svimmelhet og kan irritere huden. 

PER er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet, siden stoffet er tungt nedbrytbart.

Sterk nedgang i bruken av PER

Bruken av PER er nesten faset ut og utslippene i 2013 var på om lag 2 tonn, noe som tilsvarer en reduksjon på 99 prosent siden 1995. 

PER er et løsemiddel som blant annet har vært mye brukt til tekstilrensing, impregnering og metallavfetting, men bruken har blitt kraftig redusert. Bare siden 2010 har bruken av PER i vaskemidler blitt redusert med om lag 80 prosent. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Tekstilrens største kilde til utslipp

Bruken av PER i vaskemidler forventes å gi store utslipp til vann, og det har derfor vært ønskelig å fase ut denne bruken. Nedgangen i bruk og utslipp av PER skyldes at mange renserier har skiftet ut de gamle maskinene med nye lukkede tekstilrensemaskiner, eller de har begynt å bruke alternative rensemetoder. Den alminnelige oppfatningen i bransjen er at bruken av PER er på vei ut. Vi regner med at de gamle maskinene som er tilpasset PER vil bli faset ut omkring år 2020, og at bruken av PER til tekstilrens også vil opphøre da. 

PER kan også dannes ved forbrenning av klorholdig materiale. PER forekommer derfor trolig i utslipp til luft fra industriprosesser der klor inngår og i utslipp fra avfallsforbrenningsanlegg. Utslippsmengdene er ikke kjent, men de antas å være små.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Avgift på omsetting av PER

PER er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. Bruken av PER i renserier er på vei ut, og vi antar at bruken av PER som rensemiddel opphører rundt år 2020.

Nasjonale tiltak

  • I 2000 ble det innført avgift på omsetting av PER. Det førte til betydelig reduksjon i bruken av stoffet.
  • PER-holdig avfall skal behandles som farlig avfall.
  • Tilsyn med at gjeldene krav og regler overholdes er det viktigste tiltaket for å sikre at utslippene holdes lave framover.

Internasjonalt samarbeid