Polyklorerte bifenyler (PCB)

Publisert av Miljødirektoratet

PCB har mange alvorlige effekter på helse- og miljø. Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i en del gamle produkter og materialer. PCB kan fortsatt lekke ut fra gamle produkter og materialer, særlig når de ender opp som avfall. Utlekking kan også skje fra forurenset grunn og sedimenter. Norge tilføres i tillegg PCB gjennom hav- og luftstrømmer.

Nivået i miljøet reduseres, fortsatt høyt noen steder

Vi finner PCB i mennesker og dyr over hele verden. PCB oppkonsentreres i næringskjeden, og derfor er mennesker og rovdyr spesielt utsatt. Opptak hos mennesker skjer hovedsakelig gjennom maten vi spiser.

PCB kan fraktes langt med luftstrømmer. Dette regnes som den viktigste spredningsveien, også i global målestokk. I områder med kjølig klima vil PCB-forbindelser kondensere og avsettes i miljøet. PCB ble derfor tidlig funnet i polområdene. PCB tilføres også norsk natur med luft- og havstrømmer.

PCB-forbindelser blir spredt til miljøet når produkter og materialer som inneholder PCB har blitt kastet eller behandlet på måter som gir utslipp til miljøet.

PCB-nivåene i miljøet i Norge på vei ned

Generelt sett er PCB-nivåene i norsk miljø på vei ned. For eksempel viser målinger at innholdet av PCB i avløpsvann fra renseanlegg er betydelig redusert de senere årene. Reduserte PCB-nivåer i blåskjell i Oslofjorden er et annet eksempel som illustrerer at nivåene er på vei ned1.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Fortsatt høye nivåer i flere fjorder

Fortsatt er det høye PCB-nivåer i sedimentene i et tjuetalls norske fjorder og havnebassenger. Forhøyede nivåer av dikosiner og dioksinlike PCB har ført til at Mattilsynet advarer mot å spise fiskelever fra selvfanget fisk. Mattilsynet advarer også mot å spise lever fra lake (en torskefisk som lever i ferskvann) som er fisket i Mjøsa og Hurdalssjøen.

Målinger av PCB i fisk fra Mjøsa viser at konsentrasjonene av PCB i mjøsfisken er langt lavere enn for 30 år siden, men det ser ut til at denne nedgangen har stoppet opp. Statlig overvåking av miljøgifter i Mjøsa viser at innholdet av PCB i mjøsfisken har vært temmelig stabilt de siste femten årene.

Høye PCB-nivåer i norsk Arktis

I norsk Arktis er høye PCB-nivåer funnet i dyr på toppen av næringskjeden, som polarmåke, polarrev og isbjørn. Nyere data antyder at PCB-nivåene i polarrev på Svalbard har hatt en nedadgående trend de siste ti årene. PCB er også målt i lufta på Svalbard, men disse målingene viser ingen tydelig trend de siste ti årene.

PCB har mange alvorlige effekter

PCB er en gruppe klororganiske forbindelser. Det finnes over 200 forskjellige PCB-varianter. PCB er svært tungt nedbrytbart og har høy fettløselighet. Disse egenskapene gjør at PCB lagres i fettrike deler i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB kan overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til foster og via morsmelk.

Helseeffekter

PCB kan medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Ulike PCB-forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft og skade forplantningsevnen. Fostre og spedbarn er mest følsomme for påvirkningen. PCB har negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.

Miljøeffekter

PCB er akutt giftig for marine organismer. Den akutte giftigheten for pattedyr er relativt lav. Selv i små konsentrasjoner har PCB kroniske giftvirkninger både for landlevende og vannlevende organismer. PCB settes for eksempel i sammenheng med reproduksjonsforstyrrelser hos sjøpattedyr.

Over 90 prosent av opprinnelig mengde tatt ut av bruk

Den totale mengden PCB som fortsatt var i bruk ble anslått til drøyt 1300 tonn i 1980. Ved utgangen av 2013 ble det beregnet at det fortsatt var igjen ca. 112 tonn PCB i produkter og bygninger. Det vil si at over 90 prosent av den opprinnelige mengden nå er tatt ut av bruk. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Fortsatt PCB i bygninger

PCB ble brukt allerede på 1930-tallet, men den største bruken var på 1960-70 tallet. PCB ble blant annet brukt i elektrisk utstyr og i bygningsmaterialer som mørteltilsetning, i isolerglasslim, fugemasse og maling. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Vi har ikke data som gjør det mulig å beregne utslipp av PCB direkte. Når vi skal beregne hvor store utslippene er tar vi derfor utgangspunkt i utfasingen av PCB-holdige produkter og hvordan PCB håndteres som avfall. Miljødirektoratet regner med at drøyt 90 prosent av PCB-produktene som var i bruk i 1980 var tatt ut av bruk ved utgangen av 2010.

Avfallshåndtering av PCB

Rundt 50 prosent av all PCB som har blitt tatt ut av bruk har blitt håndtert forsvarlig. De resterende mengdene kan ha havnet sammen med vanlig avfall på avfallsdeponier, eller de kan ha havnet i naturen. Trolig har en del av disse mengdene likevel fått en miljømessig riktig behandling. Andelen PCB-holdig avfall som håndteres forsvarlig har økt de senere årene. Når mer PCB-holdig avfall håndteres forsvarlig, kan vi med stor grad av sikkerhet si at utslippene av PCB reduseres betydelig.

PCB i sedimenter

PCB fins også i forurenset sjøbunn, og kan lekke ut til omgivelsene. Opprydningsarbeider pågår. Beregninger over hvor mye PCB som er håndtert ved mudring/tildekking de siste årene, og som derfor ikke lenger utgjør en kilde til alvorlige forurensningsproblemer, kan du lese mer om her.

Forbud, riktig avfallsbehandling og handlingsplan

PCB er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere bruk og utslipp av PCB i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. En lang rekke tiltak har blitt innført for å redusere utslippene.

Tiltak i Norge

  • Forbud mot PCB: Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, og i 1995 var store kondensatorer og transformatorer med PCB tatt ut av bruk. Bruk av kondensatorer med PCB i lysrørarmaturer er forbudt. PCB-holdige strømgjennomføringer skal også være tatt ut av bruk (fristen var 1. januar 2010). 
  • Avfallsbehandling: Fugemasser, isolerglass og annet avfall skal håndteres som farlig avfall, dersom innholdet av PCB er 50 mg/kg eller mer. Produsenter og importører av isolerglassruter plikter å delta i returordningen for PCB-holdige isolerglassruter. Det er forseglingslimet i isolerglasset som inneholder PCB. Vinduene skal merkes med en klistrelapp som viser at de inneholder PCB, slik at man sikrer riktig håndtering når de skal kastes. Produksjonsnummeret i metallrammen i vinduene viser produksjonsåret. Er vinduene fra 1965-1975 er sannsynligheten stor for at de inneholder PCB. Vinduer som ble importert fram til 1980 kan inneholde PCB. 
  • Eierne ansvarlige for å sikre korrekt håndtering av avfallet: Eiere av bygninger og anlegg har et særlig ansvar for å sikre korrekt håndtering av PCB-holdig avfall. De må kartlegge hva som finnes av farlig avfall i bygget/anlegget før rive-, ombyggings- eller rehabiliteringsarbeider kan settes i gang. Eierne er også forpliktet til å følge opp og sikre at arbeidet blir utført av faglig kompetente personer.
  • Andre aktører med et særlig ansvar for korrekt håndtering: Glassmestere, entreprenører og snekkerfirmaer som deltar i rivning og rehabilitering og fjerner PCB-holdige produkter og materialer har et særlig ansvar for å sikre korrekt håndtering og levering av avfallet. Avfallsbransjen har ansvar for å håndtere innsamlet PCB-avfall forsvarlig.
  • Tiltak for å sikre størst mulig innsamling av PCB-holdig avfall: Tiltak er igangsatt for å sikre størst mulig innsamling av PCB-holdig avfall. Returordninger for PCB-holdige isolerglassruter og EE-avfall har medført økt innsamling. Miljødirektoratet vil ha en streng håndhevingspraksis ved funn av ulovlig avfallshåndtering eller bruk av ulovlige PCB-holdige produkter. Tilsyn med bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen og avfallsbransjen skal prioriteres.
  • Opprydding i sedimenter: Opprydding i forurenset sjøbunn er et viktig tiltak for å hindre spredning av miljøgifter som har hopet seg opp på sjøbunnen over lang tid.

Internasjonalt samarbeid

Produksjon og ny bruk av PCB er forbudt internasjonalt gjennom POP-protokollen under langtransportkonvensjonen (LRTAP) og den globale Stockholmkonvensjonen (POP-konvensjonen). PCB omfattes også av Rotterdamkonvensjonen. Kjemikalier som omfattes av denne konvensjonen kan ikke eksporteres uten samtykke fra importlandet.