Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Publisert av Miljødirektoratet

Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av PAH.

Høyest PAH-nivåer funnet nær aluminiumsverk

PAH kan spres både med luft og havstrømmer over store avstander. En del forbindelser er lett flyktige, men også de minst flyktige forbindelsene transporteres (bundet til partikler).

Forholdsvis store PAH-mengder blir tilført Norge med luftstrømmer fra andre land. PAH-forbindelser i luft avsettes i vann og på land gjennom nedbør. I vann kan de avsettes på bunnen og i sedimentene.

Konsentrasjonene av PAH i innsjøsedimenter er høyest i sørlige og vestlige områder i Sør-Norge og lavest i indre deler av Nordland, Troms og Finnmark. Dette skyldes at PAH som spres via atmosfæren vaskes ut med nedbør, og nedbørsmengdene er størst langs kysten. 

PAH i blåskjell i en del fjorder og havneområder

Det er funnet til dels høye konsentrasjoner av PAH i blåskjell og o-skjell i en del fjorder og havneområder nær aluminiumsindustri. Nye produksjonsmetoder gjør at PAH-utslippene fra aluminiumsindustrien har gått ned, og PAH-nivåene i disse fjordene ventes å synke framover. Der det er funnet høye PAH-nivåer advarer Mattilsynet mot å spise skjell.

PAH i luft

PAH finnes også i byluft og lufta omkring enkelte typer industribedrifter, for eksempel noen av aluminiumsverkene.

Benzo[a]pyren en av de giftigste

Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige organiske forbindelser som er bygget opp av to eller flere benzenringer. Giftigheten til de forskjellige PAH-forbindelsene varierer. Benzo[a]pyren antas å være en av de mest helseskadelige PAH-forbindelsene. Stoffet er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonsskadelig.

PAH-forbindelser brytes ned i varierende grad og kan bioakkumuleres. Flere PAH-forbindelser, blant annet benzo[a]pyren, er meget giftige for vannlevende organismer. Studier har også vist at PAH-forbindelser kan påvirke forplantningsevnen hos fisk.

Utslippene av PAH har gått ned

Utslippene av PAH ble redusert med over 60 prosent i perioden 1995-2013. De var relativt konstante fra 1995 til 2005, men fra 2005 til 2007 var det en nedgang i utslippene på nesten 50 prosent. Modernisering av produksjonsprosessene i aluminiumsindustrien var den viktigste årsaken til nedgangen. 

De siste årene har utslippene vært relativt stabile. I 2013 var de på rundt 94 tonn.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Vedfyring, aluminiumsindustrien største utslippskilder

PAH finnes i steinkulltjære, kreosot og "crackete" oljeprodukter. PAH-forbindelser dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale og gir utslipp til luft. 

I 2013 var vedfyring i boliger, aluminiumsindustrien og veitrafikk de største utslippskildene. Kreosotimpregnert trevirke er også en viktig kilde til utlekking av PAH.

Søderbergteknologien i aluminiumsindustrien har vært den største kilden til utslipp av PAH i Norge. Søderberganleggene ved aluminiumsverkene på Karmøy og Årdal ble lagt mellom 2002 og 2007. Dette har bidratt til å redusere PAH-utslippene fra aluminiumindustrien betydelig. I dag er det først og fremst Alcoa Lista, som bruker en noe modifisert Søderbergteknologi, som fortsatt har store utslipp av PAH. I tillegg er det noe PAH-utslipp fra de tre verkene som også har anodeproduksjon i tillegg til produksjon av aluminium.

I 2010 ble PAH forbudt i bildekk, og det forventes derfor en nedgang i framtidige utslipp fra veitrafikken ettersom gamle dekk byttes ut. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

I tillegg til tallene som inngår i figurene over anslår Miljødirektoratet at ca. 23 tonn PAH lekker ut fra kreosot-forurenset grunn hvert år.

PAH fins også i forurenset sjøbunn, og kan lekke ut til omgivelsene. Opprydningsarbeid pågår. Beregninger av hvor mye PAH som er håndtert ved mudring/tildekking de siste årene og som derfor ikke lenger utgjør en kilde til alvorlige forurensningsproblemer, kan du lese mer om her.

Flere tiltak, blant annet krav til aluminiumsindustrien

PAH er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere bruk og utslipp av PAH i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Flere tiltak har blitt gjennomført for å nå internasjonale forpliktelser og det nasjonale målet.

Tiltak i Norge

  • Miljømyndighetene har stilt strenge krav om begrensninger i utslippene av PAH fra aluminiumsindustrien. Krav om reduserte PAH-utslipp fra aluminiumsindustrien innen 2007 førte til en kraftig reduksjon i utslippene fra 2005.
  • PAH er regulert i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Her er det er gitt målsettingsverdier for konsentrasjoner av benzo(a)pyrene i utendørs luft. Overskridelser av disse verdiene kan medføre krav om gjennomføring av tiltak. Konsentrasjonene i norske byer er imidlertid en god del lavere enn disse kravene.
  • Opprydding i forurenset sjøbunn er et viktig tiltak for å hindre spredning av miljøgifter som har hopet seg opp på sjøbunnen over lang tid. 

Internasjonalt samarbeid

  • PAH omfattes av ECE- protokollen om persistente organiske forbindelser (POPs). ECE-protokollen stiller krav både om utslippsreduksjoner i industrien, bruk av "beste tilgjengelige teknikk" (BAT) og utslippsgrenser for biler.
  • Seks PAH-forbindelser er oppført på EUs kandidatliste i REACH.
  • PAH er strengt regulert gjennom REACH-forordningen i treimpregneringsmidler, bildekk og en rekke forbrukerprodukter, inkludert leker og barneprodukter.