Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater

Publisert av Miljødirektoratet Lag rapport

Alkylfenoler er en gruppe stoffer som er mistenkt å være hormonforstyrrende i miljøet. Hovedkilden er importerte produkter, som tekstiler og plastprodukter, og her er det hovedsakelig etoksilatene som brukes.

Utslippene kraftig redusert siden 1995

Utslippene av nonyl- og oktylfenoler har blitt redusert med om lag 90 prosent siden 1995. Nedgangen skyldes hovedsakelig mye mindre bruk av stoffene i vaske- og rengjøringsmidler.

I 2015 var de totale utslippene ca. 2,4 tonn. Usikkerheten i tallene er stor.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Brukes mye i prosesser og produkter

Nonyl- og oktylfenoletoksilater er overflateaktive stoffer, og har derfor vært mye brukt i produkter som for eksempel rengjøringsmidler og kosmetikk.

Det er forbudt i EU/EØS-landene å bruke stoffene i flere prosesser og produkter som gir utslipp til vann.

Stoffene er fortsatt tillatt å bruke i blant annet maling og lakk, hvor det har vært en kraftig økning i bruk de siste årene.

Dette antas ikke å føre til store utslipp.

Nonyl- og oktylfenoler i vann og avløp

Størstedelen av de registrerte utslippene av nonyl- og oktylfenoler i 2015 kom fra olje- og gassvirksomhet og kloakk, renovasjon og kommunalt slam, hvor utslippene går til vann.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Det er stor usikkerhet rundt hva som er kilden til konsentrasjonene i vann og avløp, og hvor store utslipp som kommer fra importerte produkter.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som print Skriv ut

Vi regner med at importerte produkter, som tekstiler og plastprodukter, er en stor kilde til utslipp av nonyl- og oktylfenoler.

Flere undersøkelser bekrefter at slike produkter inneholder nonyl- og oktylfenoler, og da spesielt nonylfenoletoksilater.

Innhold av nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater i importerte produkter inngår ikke i de beregnede utslippstallene for 2015.

Økt innsats på overvåkning av nonyl- og oktylfenoler i Norge

Nonyl og oktylfenoler og deres etoksilater kan spres til vann og sedimenter når de slippes ut fra kommunalt avløp. De kan også spres til jord når slam fra renseanlegg brukes til gjødsling. Oktylfenol, og i mindre grad nonylfenol, gjenfinnes i jordlevende organismer som meitemark og i fugleegg fra Oslo og nærliggende områder.

Informasjon fra renseanlegg i 1996/97, 2001/2002, 2006/2007 og 2012/13 antyder at konsentrasjonene av nonyl- og oktylfenoler i slam går ned.

I en nordisk undersøkelse fra 2008 viste måleresultatene lave konsentrasjoner av nonyl- og oktylfenoler i overflatevann og sedimenter. I fisk og blåskjell ble det generelt påvist lave konsentrasjoner av stoffene, noe som også rapporteres i nyere rapporter.

Høyere konsentrasjoner kan imidlertid forekomme nærmere punktkilder som industri og gjenvinningsanlegg.

Undersøkelser fra Barentshavet viser også at nonyl- og oktylfenoler finnes i sedimenter på havbunnen.

Nonyl- og oktylfenoler kan være hormonforstyrrende

Alkylfenoler er en gruppe stoffer som er mistenkt å være hormonforstyrrende i miljøet. I produkter er det hovedsakelig nonylfenoletoksilater og oktylfenoletoksilater som brukes.

Etoksilatene brytes forholdsvis lett ned til nonylfenoler og oktylfenoler som er lite nedbrytbare, hoper seg opp i organismer og meget giftige, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Nonyl- og oktylfenoler har hormonforstyrrende effekter på fisk og er meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Nonylfenol mistenkes for å kunne skade foster og forplantningsevne hos pattedyr. Stoffet er også klassifisert som etsende og farlig ved svelging.

Stoffene er forbudt i en rekke produkter

Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater ble oppført på myndighetens prioritetsliste i 1997. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av stoffet i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Forbud i produkter

Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud.

Fra 2002 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke oktylfenoler og deres etoksilater i Norge.

Bruk i maling og lakkprodukter, smøreoljer og faste bearbeidede produkter omfattes ikke av forbudet.

Nonylfenol og nonylfenoletoksilater er forbudt å bruke i flere produkter, blant annet i rengjøringsmidler og kosmetiske produkter gjennom kjemikalieregelverket REACH vedlegg XVII, post 46.

Det er også innført forbud mot nonylfenoletoksilater i tekstiler som er beregnet på å vaskes i vann (REACH vedlegg XVII, post 46a).

Forbudet gjelder fra februar 2021 og vil hindre import av tekstiler med disse stoffene til Europa.

Nonyl- og oktylfenoler på EUs kandidatliste

Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater er identifisert som et stoff med svært betenkelige egenskaper (SVHC) og står på kandidatlista i REACH fordi de hormonforstyrrende effekter i miljøet. Disse stoffene er kandidater for videre regulering.

Leverandører av kjemikalier og produkter som inneholder stoffer på kandidatlista har informasjonsplikt til sine kunder og til kjemikaliebyrået ECHA.

Både nonylfenoletoksilat og oktylfenoletoksilat vil i tillegg føres opp listen over stoffer med krav til godkjenning (REACH vedlegg XIV). Det er ikke tillatt å bruke stoffene på denne lista hvis ikke EU-kommisjonen, etter omfattende søknad fra virksomhetene, har godkjent hver enkelt bruk av stoffene.

Vanndirektivet

Nonylfenol og oktylfenol-forbindelser er oppført på listen over prioriterte stoffer under vanndirektivet, som er gjennomført i Vannforskriften. Vanndirektivet har som hovedmål at alt kystvann, ferskvann og grunnvann skal ha god kjemisk tilstand innen 2021.