Nonyl- og oktylfenoler og andre alkylfenoler

Publisert av Miljødirektoratet

Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater har vært brukt i en rekke produkter, blant annet vaske- og rengjøringsmidler, bilpleiemidler og maling. Stoffene ble forbudt på de fleste bruksområder fra 2002. 

Lite informasjon om forekomst av stoffene i Norge

Vi har relativt lite kunnskap om forekomst av ulike alkylfenoler i miljøet i Norge, men vi vet at stoffene kan spres til vann og sedimenter når de slippes ut fra kommunalt avløp. De kan også spres til jord når slam fra renseanlegg brukes til jordforbedring.

  • Informasjon fra ni renseanlegg i 1996/97, 2001/2002 og 2006/2007 viser at konsentrasjonene av nonyl- og oktylfenoler i slam går ned.
  • I en nordisk undersøkelse fra 2008 viste måleresultatene lave konsentrasjoner av nonyl- og oktylfenoler i overflatevann og sedimenter. Også i fisk og blåskjell ble det generelt påvist lave konsentrasjoner av stoffene.
  • Undersøkelser fra Barentshavet viser at nonyl- og oktylfenoler finnes i sedimenter på havbunnen.

Flere typer effekter, blant annet hormonforstyrrende

Alkylfenoler er en gruppe stoffer som er mistenkt å være hormonforstyrrende i miljøet.

I produkter er det hovedsakelig nonylfenoletoksilater og oktylfenoletoksilater som brukes. Etoksilatene brytes forholdsvis lett ned til nonylfenoler og oktylfenoler som er lite nedbrytbare, bioakkumulerende og meget giftige for vannlevende organismer. Nonyl- og oktylfenoler har hormonforstyrrende effekter på fisk.

Nonylfenol kan i tillegg muligens skade foster og forplantningsevne hos pattedyr. Stoffet er også klassifisert som etsende og farlig ved svelging.

Utslippene kraftig redusert siden 1995

Utslippene av nonyl- og oktylfenoler har blitt redusert med om lag 90 prosent siden 1995. Nedgangen i utslippene etter 1995 skyldes i hovedsak mye mindre bruk av stoffene i vaske- og rengjøringsmidler. I 2013 var de totale utslippene ca. 2,9 tonn. Usikkerheten i tallene er stor.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Nonyl- og oktylfenoletoksilater er overflateaktive stoffer. På grunn av denne egenskapen har de vært brukt i en rekke produkter, for eksempel rengjøringsmidler og kosmetikk. Det er nå forbudt å bruke stoffene i en rekke produkter som medfører utslipp til vann. Stoffene er fortsatt tillatt å bruke i blant annet maling og lakk, og det har vært en kraftig økning i denne bruken de siste årene. Dette antas ikke å føre til store utslipp.

Størstedelen av de registrerte utslippene av nonyl- og oktylfenoler i 2013 kom fra kloakk, renovasjon og kommunalt slam, og disse utslippene går til vann. Det er stor usikkerhet i hva som er kilden til disse konsentrasjonene i vann og avløp, og hvor store utslipp det er fra importerte produkter. En viktig årsak til usikkerheten er at vi regner med at importerte produkter, som tekstiler og plastprodukter, er en stor kilde til utslipp av stoffene. Flere undersøkelser de senere årene bekrefter at slike produkter inneholder stoffene, og da spesielt nonylfenoletoksilater.

Innhold av nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater i importerte produkter inngår ikke i de beregnede utslippstallene for 2013. 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut
info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Stoffene er forbudt i en rekke produkter

Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater ble oppført på myndighetenes prioritetsliste da listen ble innført i 1997. Senere har også alkylfenolene dodekylfenol og 2,4,6,tri-tert-butylfenol blitt ført opp på listen. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av disse stoffene i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. For å sikre at utslippene ikke øker framover, er det viktig å føre tilsyn med at gjeldene krav og reguleringer overholdes.

Tiltak i Norge

  • Fra 2002 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke oktylfenoler og deres etoksilater, men det er gjort noen unntak fra forbudet. Bruk i maling og lakkprodukter, smøreoljer og faste bearbeidede produkter omfattes ikke av forbudet.

Internasjonalt samarbeid

  • Gjennom EUs kjemikalieregelverk REACH er nonyfenol og nonylfenoletoksilater forbudt å bruke i en rekke produkter, blant annet i rengjøringsmidler og kosmetiske produkter (Vedlegg XVII post 46).
  • Nonylfenol er oppført på EUs liste over prioriterte stoffer under vanndirektivet. Målet er at utslipp og annen tilførsel til vann skal opphøre innen 2020. Oktylfenoler er også foreslått oppført på denne listen.
  • EU har utarbeidet en risikovurdering for nonylfenol og deres etoksilater, og Storbritannia har utarbeidet en risikovurdering for oktylfenol.
  • Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater er tatt inn på EUs kandidatliste, på grunn av hormonforstyrrende effekter i miljøet. Oppføring på kandidatlista medfører egne forpliktelser, blant annet må leverandører av kjemikalier og produkter informere kundene om at produktene inneholder stoffene.
  • Både nonylfenoletoksilat og oktylfenoletoksilat er i tillegg foreslått oppført på REACH vedlegg XIV, det vil si listen over stoffer som det må søkes om særskilt godkjenning for å bruke (Vedlegg XIV).
  • EU forbyr også nonylfenoletoksilater i tekstiler, fordi disse stoffene frigjøres fra tekstilene og havner i miljøet når tekstilene vaskes. Forbudet trer i kraft i EU i februar 2021 og vil hindre import av tekstiler med disse stoffene til Norge.