Muskforbindelser (muskxylen)

Publisert av Miljødirektoratet

Syntetiske muskforbindelser er et billig alternativ til naturlige muskstoffer i kosmetikk og vaskemidler. Stoffene har en felles egenskap, lukten. Muskxylen er blant de farligste av disse stoffene.

Nivåene høyest i tett befolkede områder

Mennesker blir i hovedsak eksponert for muskforbindelser gjennom vaskemidler og kosmetikk. Stoffene når miljøet gjennom utslipp fra husholdninger, blant annet fra vaskemaskiner, dusjing og rengjøring. Muskforbindelser er lite vannløselige og en stor del bindes derfor til sedimenter og avløpsslam fra renseanlegg. Når slam brukes som jordforbedringsmiddel kan stoffene spres til jord.

Nitromuskforbindelser i miljøet

Undersøkelser fra Europa viser at nitromuskforbindelser er funnet i slam, sedimenter, fisk og muslinger. De høyeste konsentrasjonene har blitt målt i elver og elvesedimenter. Nitromuskforbindelser er også påvist i fettvev og i morsmelk.

I 1999 målte forskere lave nivåer av nitromuskforbindelser i fiskeprøver tatt i Oslo, Porsgrunn, Larvik, Trondheim og Tromsø. Konsentrasjonene var høyest i fisk fra Oslo. I en nordisk undersøkelse fra 2003 ble prøver av regnvann, blåskjell, rev og slam fra avløpsrenseanlegg analysert. Nitromuskforbindelser ble ikke funnet i de norske prøvene, og bare unntaksvis i det øvrige nordiske materialet. I 2007 ble imidlertid muskxylen påvist i enkelte sedimentprøver fra Barentshavet.

Polysykliske muskforbindelser i miljøet

I den nordiske undersøkelsen fra 2003 ble polysykliske muskforbindelser funnet i alle slamprøvene fra norske renseanlegg. Galaxolid og tonalid ble funnet i høyest konsentrasjoner. Tre andre polysykliske muskforbindelser ble også funnet. Tilsvarende funn ble gjort i de andre nordiske landene. Nivåene i Norge, Sverige og Danmark var generelt høyere enn i Finland og på Island. Polysykliske muskforbindelser ble også påvist i enkelte prøver fra rev og blåskjell.

Muskxylen miljøskadelig og muligens kreftfremkallende

Nitromuskforbindelser

Muskxylen er miljøskadelig. Stoffet er meget giftig for organismer i vann og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Stoffet er svært bioakkumulerende og svært tungt nedbrytbart. Muskxylen mistenkes også for å kunne forårsake kreft.

Polysykliske muskforbindelser

Den dokumentasjonen vi har om polysykliske muskforbindelser tilsier at de er mindre farlige for helse- og miljø enn nitromuskforbindelsene.

EU har risikovurdert galaxolid og tonalid. Galaxolid er klassifisert som miljøskadelig, stoffet er meget giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Tonalid er også foreslått klassifisert som miljøskadelig.

Utslippene av muskxylen redusert de siste ti årene

Det ble registrert svært lave utslipp av muskxylen i 2013. Utslippene ble redusert med nesten 100 prosent fra 1995 til 2013. Usikkerheten for 1995-tallene er svært stor, mens den er noe mindre for 2013-tallene.

Det er noe usikkerhet knyttet til mengden muskxylen i importerte produkter, men trenden er en helt klar nedgang i bruken.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Muskforbindelser regulert blant annet i kosmetikk

Muskxylen er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av muskxylen i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

Muskxylen finnes først og fremst i importerte produkter, og arbeidet med internasjonale reguleringer er derfor viktig.

Tiltak i Norge

  • Tre nitromuskforbindelser er forbudt i kosmetikk (ambrette, tibetene, moskene) og det er innført konsentrasjonsgrenser for muskxylen og muskketon. Ifølge Mattilsynet er muskxylen i liten grad brukt i kosmetikk de senere årene.

Internasjonalt samarbeid 

  • Flere muskforbindelser er klassifisert som helse- og miljøskadelige.
  • I REACH-regelverket er muskxylen identifisert som et veldig persistent og veldig bioakkumulerende (vPvB) og står på EUs kandidatliste. Muskxylen er i tillegg ført opp på EUs liste over stoffer som krever godkjenning. Det er ikke tillatt å bruke stoffene på denne lista hvis ikke EU har godkjent bruksområdet.
  • EU har risikovurdert følgende muskforbindelser: muskxylen, muskketon, galaxolid og tonalid. For muskketon konkluderer risikovurderingen med at det ikke er behov for tiltak utover de som allerede er innført. For galaxolid og tonalid er det ikke identifisert risiko for forbrukere eller miljøet.