Krom

Publisert av Miljødirektoratet

Krom er et metallisk grunnstoff som finnes i flere former ute i naturen. Den seksverdige formen regnes som mest problematisk for helse og miljø. Bruk av krom til CCA-impregnering av trevirke er forbudt. Gammelt impregnert trevirke er den viktigste årsaken til at krom havner i naturen. Utlekkingen vil fortsette i lang tid framover.

Generelt lave kromnivåer i norsk natur

Krom er et metallisk grunnstoff som finnes i stein, jord, støv og gasser fra vulkansk aktivitet. Krom finnes i flere former i naturen. I Norge har nivåene av krom i mose blitt undersøkt siden slutten av 1970-årene. Den siste undersøkelsen fra 2010 viser at det er lave nivåer av krom i norsk natur, bortsett fra i Mo i Rana og til dels i Odda.

Krom i mose, 1977-2010

Noen kromforbindelser har alvorlige helse og miljøeffekter

Krom er et nødvendig sporelement for pattedyr. Krom i ren form har ikke betydning for menneskekroppen, mens treverdig krom blir betraktet som et viktig stoff for insulin- og sukkerbalansen for mennesker. 

Kromforbindelser er tungt nedbrytbare og kan bioakkumuleres i organismer. Helse- og miljøeffektene avhenger av hvilke kromforbindelser vi eksponeres for. Den seksverdige formen regnes som mer problematisk for helse og miljø enn den treverdige.

Helseeffekter

Seksverdige kromforbindelser er klassifisert som kreftfremkallende og allergifremkallende. Enkelte er også klassifisert som arvestoffskadelig og reproduksjonsskadelige.

Løselige forbindelser kan forårsake etseskader. Nyre- og leverskader kan oppstå som følge av opptak via tarmen.

Miljøeffekter

Seksverdige kromforbindelser er klassifisert som meget giftige for vannlevende organismer. De kan også forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Treverdige kromforbindelser er generelt mindre giftige, men enkelte arter kan være følsomme også for treverdige kromforbindelser.

Utslippene redusert siden 1995

I perioden 1995 - 2013 ble utslippene av krom i Norge redusert med ca. 50 prosent. Det er likevel fortsatt store utslipp av krom i Norge, spesielt fra gammelt impregnert trevirke som fortsatt er i bruk. Det er ikke planlagt tiltak for å fase ut utrangert trevirke, fordi dette ikke vurderes å være kost-nytte effektivt. Vi forventer at disse utslippene vil fortsette i mange år framover.  

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Impregnert trevirke største utslippskilde

Gammelt CCA-impregnert trevirke var den største kilden til utslipp av krom i 2013. Vi regner med at rundt 25 tonn lekket ut til jord. Fra 2002 ble det innført et forbud mot å produsere og omsette CCA-impregnert trevirke, men fortsatt finnes store mengder i blant annet bryggeanlegg, terassegulv og lekeapparater. Sanering vurderes som lite hensiktsmessig, fordi kostnadene ikke vil stå i forhold til miljønytten. Dagens avfallsregelverk og håndteringsrutiner vurderes som tilstrekkelig for at CCA-impregnert trevirke som skal kastes håndteres på en miljømessig forsvarlig måte.  

Utslipp fra blåsesand sto for noe over 4 tonn i 2013. Krom brukes også som fargestoff i maling- og lakk. Utslippet fra maling- og lakk var på ca. 4,5 tonn. Rundt 7 tonn ble sluppet ut fra kommunalt avløp og kloakkslam.

Det er også utslipp av krom fra forurenset grunn. Beregninger tyder på at det årlig slippes ut i størrelsesorden 22 tonn. Utslipp fra forurenset grunn er ikke med i figurene som viser de samlede årlige utslippene. Årsaken er at vi ikke har tilstrekkelige data tilbake i tid og at beregningene er usikre.

Det største bruksområdet for krom er kromlegert stål, men dette antas ikke å medføre særlige forurensningsproblemer.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Flere reguleringer, blant annet forbud mot CCA-impregnert tre

Krom er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av krom i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.

En rekke tiltak er gjennomført for å redusere utslippene av krom. Utslippene fra andre kilder enn utrangert trevirke er forholdsvis små.

Tiltak i Norge

 • Strenge utslippskrav og bedriftsnedleggelser har ført til reduserte utslipp fra industrien.
 • Det er forbudt å importere, eksportere og omsette trevirke og produkter av trevirke som er behandlet med forbindelser av krom (unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet).
 • CCA-impregnert trevirke er også klassifisert som farlig avfall og skal ikke blandes med annet avfall. Slikt trevirke må ikke brennes, fordi materialene utvikler svært giftig røyk, støv og aske.
 • Forskrift om obligatoriske avfallsplaner i bygge,- rivnings- og rehabiliteringssaker ble innført fra 2008. Dette vil bidra til en bedre håndtering av CCA-impregnert trevirke som skal kastes.
 • Krom ble forbudt i EE-produkter i 2006.
 • Tilsyn og kontroll er viktige tiltak for å sikre at utslippene forblir lave.

Internasjonalt samarbeid

 • Mange kromforbindelser er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige og kan ikke omsettes til privatpersoner. Dette gjelder både i Norge og i EU.
 • Både i Norge og i EU er det forbudt å omsette sement og sementholdige stoffblandinger med mer enn 2 mg/kg seksverdig krom.
 • I REACH-regelverket er 14 kromforbindelser identifisert som stoffer av stor bekymring (SVHC) og står på EUs kandidatliste, siden stoffene er kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige. Alle disse 14 kromfobindelsene er i tillegg ført opp på EUs liste over stoffer som krever godkjenning. Det er ikke tillatt å bruke stoffene på denne lista hvis ikke EU har godkjent bruksområdet.
 • Både tre- og seksverdig krom er regulert i EUs leketøyregelverk, dette gjelder også i Norge.
 • EU har vedtatt et forbud mot å omsette lærvarer som inneholder seksverdig krom og som kommer i kontakt med huden. Forbudet gjelder fra 1. mai 2015. Hensikten med reguleringen er å redusere risiko for å utvikle allergi ved hudkontakt med krombehandlet lær.