Kadmium

Publisert av Miljødirektoratet

Kadmium og kadmiumforbindelser er akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelser er også kreftfremkallende. Både langtransporterte tilførsler av kadmium og utslippene i Norge har blitt redusert de siste tiårene.

Fortsatt forhøyede nivåer i naturen

Både lokale kilder og forurensninger fra andre land bidrar med tilførsler av kadmium til norsk natur. Tilførslene omfatter både menneskeskapte utslipp og utslipp fra naturlige kilder. I 2012 var nedfall av atmosfærisk langtransport av kadmium omtrent like stort som utslippene fra norsk industri. Mengdene har ikke endret seg vesentlig de siste 8 - 10 årene (kilde: NILU/EMEP).

Undersøkelser av moser og innsjøsedimenter viser at langtransportert forurensning har blitt redusert siden 1970- og 80-årene. De senere årene har situasjonen vært relativt stabil.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Gamle industriutslipp gir fortsatt forhøyede nivåer 

I flere fjorder nær industrikilder finner vi forhøyede nivåer av kadmium. Dette gjelder for eksempel Sørfjorden og Årdalsfjorden. Begge steder advarer Mattilsynet mot en del sjømat, delvis på grunn av kadmium. Avrenning fra nedlagte gruver gir også noe forhøyede kadmiumnivåer i enkelte vassdrag.

Kadmium har alvorlige effekter for helse- og miljø

Helseeffekter

Kadmiumog de fleste kadmiumforbindelser er klassifisert som kreftfremkallende og meget giftig ved innånding. Kadmium gir også mulig fare for skade på forplantningsevnen og foster. I pattedyr hopes kadmium opp i nyrene og gir kroniske nyreskader. Kadmium konkurrerer med kalsium i skjelettet og høyt nivå av kadmium kan føre til deformasjoner. Kadmium tas også opp gjennom lungene og kan gi akutt skade i lungene.

Miljøeffekter

De fleste kadmiumforbindelser er akutt giftige for vannlevende organismer, særlig i ferskvann, og akutt giftige for pattedyr. Kadmium gir også kroniske giftvirkninger hos mange organismer, selv i meget små konsentrasjoner.

Kadmium er bioakkumulerende i fisk og pattedyr og har lang biologisk halveringstid i pattedyr.

Under visse betingelser er miljøet spesielt sårbart for kadmium. Dette gjelder for eksempel ved lav pH og lav hardhet i vassdrag, noe som kan forekomme i Norge.

Stabile utslipp de siste 10 årene

De norske utslippene av kadmium er betydelig redusert i forhold til for 20 -30 år siden. I 1985 var de totale nasjonale utslippene ca. 43 tonn. De siste 10 årene har det derimot vært små endringer i utslippene av kadmium.

Fra 1995 til 2013 ble utslippene redusert med rundt 75 prosent. Dette skyldes i hovedsak at utslippene fra de to største kildene har blitt kraftig redusert. Olje- og gassvirksomhetens utslipp ble redusert med 98 prosent, og industriutslippene ble redusert med 70 prosent. Industrien var fortsatt den største utslippskilden i 2013.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

Miljødirektoratet anslår at det ligger 100 tonn kadmium som forurensning i grunnen, og at det lekker ut rundt 0,4 tonn herfra hvert år. Dette kommer i tillegg til de tallene som inngår i figuren over. Tallene inkluderer heller ikke utslipp av kadmium fra forurenset sjøbunn og kadmium i fiskefôr.

Industrien var den største utslippskilden i 2013

Industrien var den største norske utslippskilden i 2013 og sto for rundt 45 prosent av utslippene. De største utslippene kommer fra metall- og gruveindustrien og skjer til luft og vann. Utslipp fra produkter bidro med ca. 19 prosent, mesteparten av dette kom fra offeranoder på skip og offshoreinstallasjoner og havner i vann.

Kadmium fins også i forurenset sjøbunn, og kan lekke ut til omgivelsene. Opprydningsarbeid pågår. Beregninger av hvor mye kadmium som er håndtert ved mudring/tildekking de siste årene og som derfor ikke lenger utgjør en kilde til alvorlige forurensningsproblemer, kan du lese mer om her.

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

 

info Les mer om dataene share Del graf arrow-down Last ned som bilde print Skriv ut

Rensetiltak, bruksbegrensninger og innsamlingsordninger

Kadmium er oppført på myndighetenes prioritetsliste. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av kadmium i den hensikt å stanse utslippene innen 2020. En rekke tiltak både i Norge og internasjonalt er gjennomført for å redusere utslippene.

Norske tiltak

  • Utslippene fra olje- og gassvirksomheten og landbasert industri har blitt vesentlig redusert. Dette skyldes strengere krav til innføring av rensetiltak eller andre prosessforbedringer. Nedleggelse av bedrifter har også bidratt til utslippsreduksjonene fra landbasert industri.
  • Opprydding i forurenset sjøbunn er et viktig tiltak for å hindre spredning av miljøgifter som har hopet seg opp på sjøbunnen over lang tid. 
  • Kadmium er strengt regulert i en rekke produkttyper blant annet i plast, smykker, maling og leketøy. Kadmium ble forbudt i EE-produkter i 2006. Bærbare kadmiumbatterier, unntatt elektroverktøy, ble forbudt i 2009. Innsamlingsordninger pålegger forhandlere å ta i mot EE-avfall og oppladbare batterier. Kadmium er regulert i leketøyforskriften.
  • For å sikre at utslippene holdes lave framover er det viktig å føre tilsyn med at gjeldende krav og reguleringer overholdes. Før nye større utslippsreduserende tiltak innføres, bør det gjennomføres kost/nytte vurderinger.

Internasjonalt samarbeid

  • Internasjonalt samarbeid, særlig i forhold til ECE-protokollen, er viktig for å redusere langtransporterte tilførsler av kadmium til Norge. ECE-protokollen omfatter både krav om utslippsreduksjoner og bruk av best tilgjengelig teknikk (BAT) i industrien.
  • Kadmium er regulert i EUs kjemikalieregelverk REACH, som også gjelder i Norge. Den eksisterende reguleringen av kadmium har blitt utvidet til å omfatte bruk av kadmium i mange typer plast, i smykker og i loddemidler. Produkter som er framstilt av gjenbrukt PVC er også regulert. Det er også varslet flere begrensninger av kadmium i EU, blant annet i maling.
  • Flere kadmiumforbindelser er ført opp på EUs kandidatliste, og flere vil antakelig bli oppført der.